آقای دکتر سعید دقیقی

Dr. Saeid Daghighi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303995)

10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی