آقای دکتر حسن صالحی

Dr. Hassan Salehi

استاد دانشگاه شیراز گروه باغبانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183707)

2
18
12
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی