آقای دکتر امیر فتوت

Dr. Amir Fotovat

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181050)

118
95
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی