آقای دکتر مجید راحمی

Dr. Majid Rahemi

استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179750)

81
58
9
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی