مجله علوم و فنون باغبانی ایران

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology

فصلنامه علوم و فنون باغبانی ایران توسط انجمن علوم باغبانی ایران به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه علوم باغبانی منتشر می شود.

هدف های مجله علوم و فنون باغبانی ایران عبارت است از: (الف) ایجاد تحرک در پژوهشگرهای ایرانی و همکارانشان در سایر کشورها جهت پژوهش های علمی و (ب) ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در مورد جدید ترین پیشرفت های علوم باغبانی.

مجله علوم و فنون باغبانی ایران نوشته های زیر را برای چاپ می پذیرد: (الف) مقاله‌هایی که از نتایج پژوهش‌های بدیع علوم باغبانی و علوم وابسته، به رشته تحریر در آمده و دارای اطلاعات جدیدی برای حل مسائل باغبانی ایران و یا سایر کشورهای دنیا می باشد و (ب) مقاله‌های دعوتی و مقاله‌های تحلیلی که بر موضوع های خاص مورد توجه دانشمندان علوم باغبانی، تاکید دارد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات