ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا نقوی

Mohamad Reza Nagahavi

دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180001)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا نقوی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمیدانشگاه تهران
هیات تحریریهدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

مقالات محمدرضا نقوی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل ضایعات (خوابیدگی وریزش دانه) بر عملکرد ارقام مختلف گندماولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی1383
2دریافت فایل PDF مقالهرفتار همودینامیکی جریان خون در نواحی تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در مدل سه بعدی انشعاب سرخرگ کاروتیدیسیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1384
3دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و تعیین توالی ژن کیتیناز از باکتری Bacillus subtilis Subsp. SG2 جمع‌آوری شده از خاکهای شور ایرانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی در گندم نانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPDچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهتلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایبچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPDچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعات جراحات دیواره سرخرگ کاروتیدی با استفاده از CFDیازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران1382
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLPدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراهدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ارقام مختلف سیب توسط نشانگر SSRششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع سیتوژنتیکی کلونهای انتخابی چای ( Camellia sinensis ) در ایرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نظام سنتی تقسیم آب در مراتع ییلاقی چهارباغ، استان گلستانهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتوناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهظرفیتها و جاذبه های گردشگری مناطق روستایی ایراندومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1389
18دریافت فایل PDF مقالهنقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه ی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنعت قالیبافیدومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانال های مستطیلی با شرط مرزی دمای دیواره ی ثابتاولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مورفولوژیک - فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون 2.4-D و باکتری آزوسپیریلیوماولین همایش ملی علوم زیستی1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با توجه به رویکردهای توسعه پایداراولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین 1391
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران براساس خصوصیات مورفولوژییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده ازصفات مورفولوژییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهوارهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
26دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آرتمیزینین تحت تاثیر غلظتهای متفاوت متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی Artemisia annua Lسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCRسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن dreb2 تحت تنش خشکی در سویا با استفاده از Real time PCRسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدوددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دورومدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکردواجزای عملکردارقام کلزای بهاره تحت تنش خشکیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت بین برخی لاین های دابل هاپلوئیدSteptoe & morex با ارقام ایرانی جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTL های کیفیت مالت در70لاین هاپلوئید مضاعف جو به همراه والدین Morexو Steptoeدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهارتباط فیلوژنتیکی زیرگونه های جو زراعی با استفاده از ژن استیل کوآنزیمآکروبوکسیلازدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تکامل گونه های از جنس Hordeum، با بررسی نواحی اینترون اگزونی ژن استیل کوآنزیم آکربوکسیلازدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دورومدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندمدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاوداردوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ژنتیکی تحمل به شوری در جمعیت لاین خالص نوترکیب (RIL) جو زراعیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکانهای ژنی کمی (QTL) کنترل کننده مقاومت به ویروس در جو زراعی (Hordeum vulgare)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پائین در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای اختصاصیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل گیاه پالایی سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاهان Alyssum minus و sophora sp در شرایط درون شیشه ایاولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
49دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی مورفولوژیکی زیر گونه های (Trigonella monantha) بومی ایراناولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری در صفات مورفولوژیکی در گیاه سویااولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و میزان جذب آب نسبی گیاه ذرتاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهانچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
53دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی و چالش های حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایرانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
54دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فیلوژنتیکی مولکولی ژن ACC، در جنس Hordeum و مقایسه آن با جنس های Leymus وElymusکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسینکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
56دریافت فایل PDF مقالهشمارش کروموزومی تعدادی از گونه های جنس Artemisia در ایرانکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L(کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی طیف اثر تولیدی به وسیله ریزوباکتری های مولد فیتوتوکسینکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
59دریافت فایل PDF مقالهمحدودیت ها و راهکارهای استفاده ازدستاوردهای تحقیقات کشاورزی در ایراننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
60دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زیر واحد جدید پروتئین گلوتنین با وزن مولکولی بالا، در Aegilops Cylindricaنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
61دریافت فایل PDF مقالهتجزیه بیان متفاوت ژنها در برهم کنش گندم - Mycosphaerella graminicolaسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Silybum marianumسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
63دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش های مختلف کمی در برآورد تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به سفیدک سطحی در جوهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش کمبود آب و مقادیرپتاسیم بردرصد روغن واسیدهایی چرب کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
65دریافت فایل PDF مقالهنقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
66دریافت فایل PDF مقالهگیاهپالایی عناصر سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاه دارویی Brassica nigra در شرایط درون شیشه ایاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
67دریافت فایل PDF مقالهجداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
68دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی در جنس Pisum به کمک نشانگرهای مولکولیSSRاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی توالی مورد توافق کدون شروع ترجمه و ایجاد تمایز بین ژن های با بیان بالا و پایین در ژنوم گندم نان به کمک الگوریتم های کلاسیک و مبتنی برSVMاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
70دریافت فایل PDF مقالهحفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش هااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
71دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه Artemisia annuaهمایش ملی گیاهان دارویی1389
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح آبیاری و پتاسیم بر اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکسهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت ژنهای تولید کننده توکسین های مسئول بیماریزایی در جمعیت ایرانی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندمهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و انتخاب گیاهان شورپسنذ در اراضی شور مستعذ با استفاده ازرهیافت اصلاحی و مولکولیدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنش خشکی و گندم و پاسخ پروتئینی آندومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
78دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط تنش خشکی و هذایت روزنهای گیاهاندومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
79دریافت فایل PDF مقالهنحوه مطالعه بزخی پارامتزهای ژنتیکی بزای صفات سراعی در خانواده هاییونجهدومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
80دریافت فایل PDF مقالهتنش خشکی و پاسخ های مولکولی در گیاهانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
81دریافت فایل PDF مقالهمفهوم بازده ژنتیکی و اجزای آن و نحوه محاسبه کمی آنهاچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
82دریافت فایل PDF مقالهمکانیسم های مقاومت به تنش شوری در گیاهانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
83دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روش تجزیه پروتئوم و بررسی پاسخ پروتئینی گیاهان به تنش های غیرزیستیچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
84دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی گروه های عملکردی پروتئین و نقش آنها در پاسخ به تنش خشکیچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفاهیم کمی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح گندمکنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی1394
86دریافت فایل PDF مقالهنحوه تشخیص لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش غیرزیستی در روش پروتئومیکپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
87دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی روی شاخص و فلورسانس کلروفیل در گیاهانپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
88دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروتیین های شوک گرمایی و تنش غیرزیستی در گیاهانهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
89دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روش الکتروفورز تک بعدی در گیاهانهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
90دریافت فایل PDF مقالهروش تعیین غلظت پروتیین در تجزیه پروتیومیک گیاهانهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
91دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مهمترین گروه های ژن ها و پروتیین های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاهانهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
92دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش نیمرخ شیمیایی و استفاده از نشانگرهای مولکولی در تعیین کمی و کیفی مواد دارویی گیاهیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
93دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوجاذب های مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدارچهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی1396
94دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نانوورقه هایگرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) در فرایند پیش تخلیص تاکسول و بهینه سازی آن با RSMچهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی1396
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالوس زایی از گلبرگ گونه های وحشی در معرض خطر لاله واژگونFritillaria raddeana در شرایط درون شیشه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی گروه های عملکردی پروتیینی مشترک ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش خشکی با استفاده از روش پروتیومیکسکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ پروتیینی دخیل در فتوسنتز در ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوریکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
98دریافت فایل PDF مقالهمطالعه متابولومیکس و نقش متابولیت های اولیه و ثانویه در بیولوژی سلولی گیاهانسومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور1397
99دریافت فایل PDF مقالهمطالعه شناسایی توالی پروتئینی با استفاده از روش طیف سنجی جرمیسومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور1397

مقالات محمدرضا نقوی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهرمجله آمایش جغرافیایی فضا1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annuaفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
6دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشدفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایرانفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
8دریافت فایل PDF مقالههم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهاندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی زودرسی در نخود Cicer arietinum L.با استفاده از تجزیه میانگین نسل هادو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیرهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (GS-HMW )در نمونه های crassa Aegilops بومی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
13دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با کیفیت علوفه جو تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه گونه های مختلف جوهای بومی ایران از نظر میزان کلروفیل، کاروتنویید، پروتیین و آنزیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی سیتوتیپ های گندم نیاAegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنهافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان ژن هایMYBدر گندم Triticum aestivum L تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده ازراهکارRT-PCR کمیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی پروتیین های دارای جرم مولکولی بالادرAegilops crassa بومی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهتنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار درجنس Aegilops بااستفاده ازنشانگرمولکولی اختصاصی DNAفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنشفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جوفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری×آریگاشارفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
29دریافت فایل PDF مقالهبیان موقت عامل های رونویسی دو خانواده WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua آنامد و وحشی ایرانی به منظور افزایش تولید پیش ماده آرتمیزینینفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
31دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالدهی در آجیلوپس(Aegilops tauschii) تحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان های گل بنفشه ایران (.Viola spp) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSRمجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
33دریافت فایل PDF مقالهتنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Venturia inaequalis روی رقم های مختلف سیب در شمال ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کلشی سین بر خصوصیات رشدی و سیتوژنتیکی لاله واژگون (Fritillaria raddeana Regel.) در شرایط درون شیشه ایدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام کلزای بهاره از نظر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل ترین و حساس ترین آنهادوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1396
36دریافت فایل PDF مقالهسنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونه موردی: شهر ساحلی نورفصلنامه جغرافیا و توسعه1397
37دریافت فایل PDF مقالهشناسایی miRNA ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در گیاه خشخاش ( Papaver somniferum)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو محرک ها بر تولید و بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدها در دروایه شقایق شرقیPapaver orientale L.فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرپذیری های الگوی بیان پروتئین در رقم های متحمل و حساس کلزا در شرایط تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر)فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1391
41دریافت فایل PDF مقالهمعرفی یک پروتکل کشت بافت برای گیاه لاله واژگون (Fritillaria raddeana) با استفاده از ریزنمونه های بذر و سوخفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محرک سولفات مس بر بیان ژن های TXS, DBAT, BAPT, DBTNB و بیوسنتز برخی تاکسان ها در کشت سلول سرخدار (Taxus baccata L).فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
43دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ترکیب شیمیایی اندام های مختلف Ferula assa-foetida L. با استفاده از GC-MSفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1398
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت کشاورزی و نقش آن در مهاجرت روستایی با استفاده از روش های آماری ناپارامتری (مطالعه موردی روستاییان شهرستان چاراویماق)فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 7 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا نقوی

تماس با محمدرضا نقوی

شماره تلفن: 09123130360

به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا نقوی

پشتیبانی