آقای دکتر جواد مظفری

Dr. Javad Mozafari

استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180011)

61
29
57
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی