آقای دکتر محمد جعفر آقایی

Dr. Mohammad Jafar Aghai

دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305474)

31
14
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی