آقای پروفسور نادر عباسی

Prof. Nader Abbasi

معاون پژوهش و فناوری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11921)

59
59
56
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

سوابق استادی