آقای دکتر ابراهیم پذیرا

Dr. Ebrahim Pazira

استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310491)

83
44
41
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی