آقای دکتر محمدحسین مهدیان

Dr. Mohammadhossein Mahdian

استاد بازنشسته سازمان آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186071)

72
43
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی