آقای دکتر سیدحسن طباطبائی

Dr. Sayyed hassan Tabatabaei

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184288)

98
95
2
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی