آقای پروفسور کاظم خاوازی

Prof. Kazem Khavazi

استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185184)

116
93
88
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی