ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای کاظم خاوازی

Kazem Khavazi

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185184)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی کاظم خاوازی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سمتهای علمی و اجرایی کاظم خاوازی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کاظم خاوازی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از خاک فسفات به جای کود فسفاته در زراعت کلزا درمنطقه دزفولنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باقیمانده خاک فسفات با کرت های دائم در الگوی کشت کلزا - گندمنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع و جمعیت سودوموناس های فلورسنت در برخی از خاکهای ایراننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نقش سیدروفورهای باکتریایی در جذب آهن و روی با ردیابی ایزوتوپ های 59 Fe و 65 Znدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و رویدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
6دریافت فایل PDF مقالهتولید و عدم تولید آنزیم - ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
7دریافت فایل PDF مقالهجداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنتدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
8دریافت فایل PDF مقالهمعرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حلکننده فسفاتهای معدنی نامحلولدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
10دریافت فایل PDF مقالهتوانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
11دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایراندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان تولید اکسین و سیانیدهیدروژن در برخی از جدایههای Flavobacteriumدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت و باکتری جنس Flavobacteriumدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم خاک ایران1386
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده مستقیم ازخاک فسفات در زراعت چغندر قنددهمین کنگره علوم خاک ایران1386
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط تنش کم آبیدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سویه‌های Pseudomonas putida تولید کننده هورمون اکسین بر ریشه‌زایی گندمچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پهنه بندی غلظت فلزات سنگین(روی، آهن، مس) در اراضی کشاورزی استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
19دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی غلظت مس به وسیله خوشه بندی فازی با دو روش C-means و GK در اراضی کشاورزی در محیط GIS (مطالعه موردی استان همدان)سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین نوع مایه تلقیح باکتریایی و رقم آفتابگردان تحت تنش شوری خاک جهت دستیابی به حداکثر تولیدهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نوع گونه های قارچی، رقم و اثرات برهم کنش آنها بر میزان عملکرد گیاه آفتابگردان کشت شده در یک خاکشورهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان جذب عناصر غذایی ضروری گیاه آفتابگردان تحت تاثیر سویه های باکتری سودوموناس فلورسنس در شرایط شوری خاکهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
23دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی افزایش میزان جذب عناصر غذایی پر مصرف در خاکهای شور با انتخاب بهینه مایه تلقیح میکروبی و رقم آفتابگردانهمایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتریهای سودوموناس محرک رشد گیاه بر پالایش سرب از خاک توسط گیاهان کلزا و جوچهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1389
25دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.) در سطوح مختلف شوریاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
26دریافت فایل PDF مقالهنقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه سویااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
27دریافت فایل PDF مقالهکودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش هااولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهجایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه انها درکشاورزی ایراناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از باکتری های محرک رشد گیاه به عنوان کود زیستی در جهت پایداری اکوسیستم های زراعیاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از کرم های خاکی در تولید ورمی کمپوست (مسائل و مشکلات)اولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهچالش های تکنولوژی تولید کودهای زیستی در ایراناولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی یک دهه تغییرات توزیع کودهای اصلی و ریزمغذی در استان خراسان رضویاولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
33دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پتانسیل های بومی موجود در کشور برای تولید کودهای زیستی و آلی و تولید محصول سالم (چال شها و محدودیت ها)اولین کنگره چالشهای کود در ایران1389
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی مصرف کودهای بیولوژیکی سودوموناسه محرک رشد در برنج گامی در راستای افزایش محصول و حفظ محیط زیستهمایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار1389
35دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ریزجانداران حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی دو رقم جو تحت شرایط کمبود فسفراولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
36دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتریهای جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گیاه داروئیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های محرک رشد بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرتاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بهره گیری از تکنیکهای بیوتکنولوژی جهت تولید محصول اقتصادی کلزا تحت تنش تراکم خاکاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتری های محرک رشد و اکسید کننده گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا Brassica(napus L. در شرایط کم آبیاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای بیولوژیکی مایکوریزایی و باکتریایی به همراه پلیمر سوپر جاذب بر انتقال مجدد ماده خشک در عدس در شرایط آب و هوایی خرم آباداولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و بیوپرایمینگ بذر با PGPR بر عملکرد علوفه خشک و کارایی مصرف کود در سورگوم علوفه ایاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بر هم کنش شوری و بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد PGPR بر سرعت ظهور برگ گندماولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
43دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای مدل سیگموئیدی روند انباشت ماده خشک ذرت در پیش تیماربذر با باکتری های محرک رشد با استفاده از روش رگرسیونیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل خصوصیات کمی و کیفی جو نسبت به کاربرد Thiobacillus thioparus و Bacillus megaterium تحت سطوح مختلف فسفرپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر باکتری های آزوسپیریلوم و تیوباسیلوس بر عملکرد و محتوای روغن بذر کلزا Brassica napus L در شرایط تنش کمبود رطوبتپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی برعملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف سورگوم علوفه ایهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
47دریافت فایل PDF مقالهنقش باکتری حل کننده فسفات Bacillus coagulans برکمیت و کیفیت ارقام مختلف ذرت علوفه ایهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
48دریافت فایل PDF مقالهاثر منابع مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه گیاه شوید (Anethum graveolens L)دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
49دریافت فایل PDF مقالهکارآیی مصرف باکتریهای محرک رشد و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی آفتابگرداندومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
50دریافت فایل PDF مقالهنقش اکسین و سیدروفورهای میکروبی بر افزایش شاخصهای رشد گیاه لوبیاهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
51دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کود زیستی میکروبی فسفاته حاوی روی بر صفات کمی و کیفی لوبیا سفیدهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
52دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتری سودوموناس فلورسنت در کاهش اثرات شوری در برنج (Oryza sativa L.)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
53دریافت فایل PDF مقالهنقش باکتری های محرک رشد در مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه جو Hordeum vulgare L.اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
54دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد تحت شرایط تنش خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
55دریافت فایل PDF مقالهنقش باکتری های محرک رشد در تعدیل اثر تنش شوری بر شاخصه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج رقم خزراولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بر هم کنش پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد (PGPR) وکود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ جواولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کودهای بیولوژیک (ازتوباکتر + سودوموناس + آزرسپیریلیوم) بر خصوصیات کمی کاهو Luctuca (sativa L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل خصوصیات اگرومورفولوژیکی گندم نسبت به باکتریهای Pseudomonas fluorescens Thiobacillus thioparusششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
59دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری عنصرروی رادیواکتیو65Zn دربررسی توانایی باکتریهای حل کننده ترکیبات روی کم محلولششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
60دریافت فایل PDF مقالهاثرتلقیح نشا با کودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلودششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی سویه های مختلف باکتری سودوموناس فلورسنت به عنوان یک کود زیستی بر عملکرد واجزای عملکرد گلرنگ به صورت تلقیح روی بذردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
63دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل الیس و پاتیافیلهو در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
64دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی باکتریهای جنس سودوموناس برصفات کمی و اجزای عملکرد ارقام گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهاثرباکتریهای جنس سودوموناس برویژگیهای جوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
66دریافت فایل PDF مقالهکارائی باکتریهای محرک رشد برجوانه زنی و رشدگیاهچه آفتابگردان درشرایط تنش شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتریهای سودوموناس برجوانه زنی و رشدگیاهچه آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرانواع مایه تلقیح حاوی باکتری محرک رشدگیاه و دی ازتوتروفها برعملکرد و اجزاء عملکرددو رقم جویازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میکروارگانیسم های اکسید کننده گوگردThiobacillus thioparus و حل کننده فسفات Bacillus megaterium برعملکردواجزای عملکرد جویازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های محرک رشد برعملکرد و اجزاء عملکرد برنج (Oryza sativa L.) درسطوح مختلف کودنیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسویه های مختلف باکتریPseudomonas fluorescents برعملکردواجزای عملکرد دورقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرسطوح مختلف شوری به همراه باکتریهای محرک رشدازتوباکتر و آزوسپیریلوم برفعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت آنزیم کاتالاز آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و بیومارکر مالون دی آلدهید درگیاه جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت برخصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ Carthamus tinctorious L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی برعملکردوکیفیت شلغم علوفه ایدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمدیریت تلفیقی کود برعملکرداجزای عملکرد و درصد روغن دانه کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای زیستی بربرخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
77دریافت فایل PDF مقالهاثرکودهای بیولوژیک بربرخی ویژگیهای آویشن کرک آلوددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
78دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوریسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر میزان عناصر غذایی برگ و میوه گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رقم ارگونششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر محرک رشد و کمپوست مصرف شده قارچ بر شاخص های رشدی گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum) رق ارگون در شرایط گلخانه ایدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
82دریافت فایل PDF مقالهتولید آنزیم های لیتیک پروتئاز، لیپاز و آمیلاز توسط سودوموناس های فلورسنتیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر میزان جذب عناصر غذایی و رشد کلزا در شرایط شوریازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
84دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی گونه های فلورسنت کننده سودوموناس از ریزوسفر برنج در استان مازندران و توانایی تولید اکسین توسط آن باکتری هایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم جمعیت و توانایی حلالیت فسفر گونه های فلورسنت کننده سودوموناس جدا سازی شده از ریزوسفر برنج در استان های شمالی ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح قارچ های میکوریز آربسکولار و سودوموناس های محرک رشد گیاه بر روابط آبی دو رقم آفتابگردان در شرایط شوریازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
87دریافت فایل PDF مقالهتاثیر چند نوع مایه تلقیح میکروبی بر میزان جذب عناصر غذایی دو رقم آفتابگردان (مستر و یوروفلور) در شرایط شوریازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن واکسین در برخی از جدایه های Azospirillum بومی خاک های ایرانیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان تولید ACC دآمیناز و HCN توسط جدایه های Azospirillumیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
90دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جدایه های سودوموناس پوتیدا تولید کننده هورمون اکسین بر تحریک رشد و افزایش تارهای کشنده ریشه گندمیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
91دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی عنصر روی به منظور مدیریت بهینه کودی با استفاده از روش های زمین آمارییازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
92دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی غلظت عناصر روی آ]ن و مس در رااضی کشاورزی به منظور مدیریت تغذیه ای خاک در سطحی وسیعیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
93دریافت فایل PDF مقالهغربال کردن ارقام مختلف گندم نان و دوروم از نظر کارایی روینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
94دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با باکتری حل کننده فسفات (Pseudomonas fluorescens) و قارچ میکوریزائی (Glomus intraradices) بر تحمل ذرت به تنش کم آبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شوردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای ازتوباکتر و ورمی کمپوست بر روی صفات بیوشیمیایی ذرت شیریندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای بیولوژیک سودوموناس فلورسنس و ازتوباکتر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیریندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای آلی ورمی کمپوست و دامی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیریندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بربرخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی گیاه برنج رقم طارماولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای بیولوژیک زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ایاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر همزمان کودهای بیولوژیک آلی و زیستی بر شاخص های کیفی گوجه فرنگی رقم ارگون در شرایط گلخانه ایاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
102دریافت فایل PDF مقالهاثر تلقیح بذر با کود بیولوژیک سودوموناس (Pseodomonas fluorescens) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه کلزا (Brassica napus L) در شرایط تنش شوریاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
103دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد بر میزان مواد جامد محلول و اسیدیته ، ویتامین C و سفتی بافت میوه گوجه فرنگیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
104دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد بر میزان عناصر فسفر، پتاسیم ، کلسیم ، منیزیم برگ و میوه گوجه فرنگیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
105دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکباتاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
106دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کود زیستی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژی پایه های مرکباتاولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
107دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد ریزوباکتریهای محرک رشد (PGPR) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذره دانه ای Sc704همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
108دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد بر برخی از ویژگیهای خاک در تناوب گندم ذرتدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
109دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی یک خاک آهکیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
110دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescenss) و اسیدهیومیک بر عملکرد خلر (. Lathyrus sativus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد سویه هایی از سودوموناس فلورسنس و اسید هیومیک بر برخی شاخص های رشدی خلر (.Lathyrus sativus L)سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
112دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد سه پایه مرکبات در شرایط گلخانههمایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی1398
113دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی توان همزیستی و شناسایی سویه های برتر باکتری های بومی همزیست عدسشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
114دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی باکتری های بومی همزیست عدسشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
115دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد، فسفر و باکتری تیوباسیلوس بر رشد و جذب عناصر غذایی گندم در خاک آهکیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399

مقالات کاظم خاوازی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرددو رقم لوبیا چیتیفصلنامه آب و خاک1394
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامینفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشتفصلنامه به زراعی کشاورزی1392
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704 ) در شرایط تنش کم آبیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمیفصلنامه زیست شناسی کاربردی1397
6دریافت فایل PDF مقالهاثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن فاضلاب شهری بر ویژگی های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهAn environmentally friendly soil improvement technology for sand and dust storms controlمجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط1398
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد گوگرد، باکتری تیوباسیلوس و فسفر بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گندم در یک خاک آهکیفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1397
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت برخی عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج (Oryza sativa L.)فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک و غلظت عناصر غذایی در دانه گندم (Triticum astivum L.)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
11دریافت فایل PDF مقالهبهبود خصوصیات کیفی دو رقم لوبیا با مصرف تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و رویدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء بندی فسفرمعدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیانشریه پژوهش های خاک1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 767 بار

نمودار تولید سالانه مقالات کاظم خاوازی

تماس با کاظم خاوازی

شماره تلفن: 06633352798

به اشتراک گذاری صفحه کاظم خاوازی

پشتیبانی