آقای دکتر عبدالمجید لیاقت

Dr. Abdolmagid liaghat

استاد دانشگاه پردیس کشاورزی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241033)

195
224
22
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی