آقای دکتر بهرام بختیاری

Dr. Bahram Bakhtiari

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185129)

111
51
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی