آقای دکتر عباس رضایی

Dr. Abas Rezaii

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186393)

35
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی