خانم دکتر مرضیه ثمره هاشمی

Dr. Marzieh Samareh Hashemi

استادیار بخش مهندسی آب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (433069)

39
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی