آقای دکتر محمدمهدی احمدی

Dr. Mohammad Mehdi Ahmadi

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (363175)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران