آقای دکتر محمدمهدی احمدی

Dr. Mohammad Mehdi Ahmadi

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (363175)

81
27
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی