پایش علمی در شهر کرمان

192کنفرانس33ژورنال
32,852سند علمی
17مرکز علمی
9نشست451پژوهشگر
شهرداری کرمان

شهرداری کرمان در رتبه 36 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 30 مقاله برای شهرداری کرمان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمان در تهیه و انتشار 51 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر کرمان
مراکز علمی شهر کرمان
نشست های شهر کرمان