پایش علمی در شهر کرمان

198کنفرانس39ژورنال
36,957سند علمی
17مرکز علمی
10نشست492پژوهشگر
شهرداری کرمان

شهرداری کرمان در رتبه 38 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 33 مقاله برای شهرداری کرمان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمان در تهیه و انتشار 54 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر کرمان
مراکز علمی شهر کرمان
نشست های شهر کرمان