دوفصلنامه ادبیات تطبیقی

Journal of comparative litrature

نشریه ادبیات تطبیقی به منظور فراهم ­آوردن زمینه انتشار مقاله های علمی _ پژوهشی محققان و استادان در حوزه­ های گوناگون ادبیات تطبیقی و جهت دستیابی به اهداف زیر منتشر می ­شود:

هدف اصلی

شناخت نفوذ و اثرگذاری زبان و ادبیات فارسی برادبیات دیگر ملل و همچنین، تاثیرپذیری آن از ادبیات دیگر ملت­ها

اهداف فرعی

۱- بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات تطبیقی

۲- بررسی تحلیلی وضعیت مطالعات ادبیات تطبیقی در ایران و کشورهای مختلف جهان

۳- شناخت مبانی نظری و جریان­های حاکم بر روند ادبیات تطبیقی در ایران و جهان

۴- بررسی و تبیین شباهت­ها و تفاوت­های آثار و انواع ادبی ایران و جهان

۵- بررسی ­تطبیقی زبانی و دستوری زبان فارسی و دیگر زبان­ها

۶- بررسی تطبیقی مکتب­ها و نهضت­های ادبی در ایران و جهان

۷- نقد و بررسی تطبیقی آثار ادبی ایران و جهان از دیدگاه علوم بلاغی

۸- نقد و بررسی تطبیقی آثار ادبی ایران و جهان از دیدگاه سبک ­شناسی و دیگر روشهای پژوهش های ادبی