آقای دکتر تورج زینی وند

Dr. Touraj Zeinivand

گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (245664)

9
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی