پایش علمی در استان کرمانشاه

76کنفرانس16ژورنال
27,649سند علمی
24مرکز علمی
176نشست521پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان کرمانشاه
نقش تکنولوژی و فناوری های نوین در فرآیند تربیتی دانش آموزاننقد و بررسی چند روش تدریس کتاب علوم تجربی ، مقطع ابتداییبررسی روش تدریس بازی محور و مشارکتی ، در درس ریاضی مقطع ابتداییارائه مدلی برای توسعه عملکردکسب و کارها با تاکید بر مدیریت دانش(مطالعه موردی: شرکتهای صنعتی استان کرمانشاه)بررسی اختلال نوشتن در دانش آموز پایه اول و راهکار های بهبود آنمطالعه تداخل بین پرده های مغناطیسی جراحی و ضربان قلب تعدادی از آتش نشانانعیب یابی پمپ های سانتریفیوژ در واحد آمونیاک پتروشیمی با استفاده از تبدیل موجکتشخیص بدافزارها در سیستم های اینترنت اشیا با استفاده از یادگیری ماشینیک روش جدید برای خوشه بندی داده های طولی با استفاده از بی-اسپلاین هانمایش مکانی-زمانی زلزله و خوشه بندی زلزله ها از روش DBSCANصحت سنجی داده های دور سنجی بارش ماهواره GPM (مطالعه موردی: استان لرستان )مطالعه تغییرپذیری کمیت های هواشناسی دیدبانی شده در غرب ایران با رویکرد تحلیل چندمقیاسیشناسایی و اولویت بندی کیفیات محیطی موثر بر جنبه های تکاملی کودکان ۶ تا ۱۲ سال در فضای شهری (نمونه موردی: محله دارآباد تهران)بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال وسواسی- جبری: نقش واسطه ای خودتنظیم گریتحلیل عددی اثر موقعیت شمع بر تغییر مکان های ایجاد شده در شیب خاکی اطراف جاده هامدل علی شادکامی بر اساس عزت نفس و انعطاف پذیری شناختی با میانجیگری طرحواره های ناسازگار اولیه در ورزشکاران زن بین ۲۰ تا ۳۵ سال رشته های ورزشی (سنگنوردی، یوگا، تنیس و والیبال) شهر همدان
کنفرانس های استان کرمانشاه
شهرداری های استان کرمانشاه
مراکز علمی استان کرمانشاه
نشست های استان کرمانشاه