پایش علمی در شهر کرمانشاه

73کنفرانس16ژورنال
26,155سند علمی
8مرکز علمی
173نشست394پژوهشگر
شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در رتبه 58 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 17 مقاله برای شهرداری کرمانشاه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمانشاه در تهیه و انتشار 24 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر کرمانشاه
مراکز علمی شهر کرمانشاه
نشست های شهر کرمانشاه