پایش علمی در شهر کرمانشاه

69کنفرانس11ژورنال
22,114سند علمی
8مرکز علمی
142نشست356پژوهشگر
شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در رتبه 53 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 16 مقاله برای شهرداری کرمانشاه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمانشاه در تهیه و انتشار 23 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر کرمانشاه
مراکز علمی شهر کرمانشاه
نشست های شهر کرمانشاه