کاوش نامه ادبیات تطبیقی

Comparative literature

دوفصلنامه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، توسط دانشگاه رازی منتشر می شود.

نشریه کاوش نامه ادبیات تطبیقی، پژوهش های ناب و روشمند پژوهشگران را در حوزه ادبیات تطبیقی عربی و فارسی به دو زبان عربی و فارسی منتشر می کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات