آقای دکتر سیدمهدی مسبوق

Dr. Seyed Mahdi Masbough

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (356734)

2
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی