آقای دکتر علی باقر طاهرنیا

Dr. Ali Bagher Taheri Nya

استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185068)

2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور