پایش علمی در شهر همدان

320کنفرانس23ژورنال
26,332سند علمی
11مرکز علمی
280نشست296پژوهشگر
شهرداری همدان

شهرداری همدان در رتبه 16 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 95 مقاله برای شهرداری همدان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری همدان در تهیه و انتشار 160 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر همدان
مراکز علمی شهر همدان
نشست های شهر همدان