دفاعیه ارشد: مقایسه عملکرد زانو، سلامت روان و سلامت جسمانی بین ورزشکارانی که تحت عمل جراحی بازسازیACL قرار گرفته اند با ورزشکارانی که عمل جراحی انجام نداده اند

مقایسه عملکرد زانو، سلامت روان و سلامت جسمانی بین ورزشکارانی که تحت عمل جراحی بازسازیACL قرار گرفته اند با ورزشکارانی که عمل جراحی انجام نداده اند روز سه شنبه، 5 اردیبهشت، 1402 در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: فیزیوتراپی، طب ورزشی

بررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که ارتباطات متناقضی در مورد ارتباط بین سلامت جسمانی و سلامت روانی مرتبط با ورزشکاران و عملکرد زانو پس از بازسازی ACL به دو روش جراحی و غیر جراحی وجود دارد. بنابراین برای طراحی پروتکل های درمانی کارآمدتر پس از آسیب ACL و کاهش پیامدهای منفی ناشی از بازسازی ACL و بازگشت به ورزش ورزشکاران، کاهش معیارهای متناقض با سلامت روان و سلامت جسمانی ورزشکاران مفید باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه عملکرد زانو، سلامت روان و سلامت جسمانی بین ورزشکارانی که تحت عمل جراحی بازسازی ACL قرار گرفته اند. با ورزشکارانی که عمل جراحی انجام نداده اند برای انتخاب بهترین پروتکل درمانی به منظور بازگشت هر چه سریع تر به ورزش در ورزشکاران و کاهش میزان آسیب های روانی و جسمانی به ورزشکاران و بهبود حداکثری عملکرد زانو می باشد. پژوهش حاضر به صورت مقطعی پس رویدادی از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشگاهی) بود که پژوهش از دی ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ در شهر همدان انجام گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر ورزشکارانی تشکیل می دادند که تحت بازسازی ACL به دو روش درمانی جرای و غیر جراحی قرار گرفته بودند. نمونه آماری پژوهش را ۳۱ ورزشکار با سابقه ی ACLRیک طرفه که در آن آسیب اولیه هنگام بازی و یا تمرین برای فعالیت ورزشی سازمان یافته و یا تفریحی رخ داده است، بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. جهت بررسی عملکرد زانو از مقیاس پیامد آسیب زانو و استئوآرتریت (KOOS) و جهت ارزیابی سلامت روانی و جسمانی از پرسشنامه (PROMIS-۲۹) و جهت ارزیابی عملکرد جسمانی از تست هاپ تک پا برای مسافت و تست تریپل هاپ برای مسافت استفاده شد. مشخصات دموگرافیک ورزشکاران همچون وزن، قد، شاخص توده بدنی و سطوح فعالیت آن ها (تفریحی، مبتدی، حرفه ای) نیز ثبت شد. عادت سیگار کشیدن، نوع بافت پیوندی به کار گرفته شده و پای مبتلا نیز مشخص شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که؛ بین سلامت روانی و جسمانی ورزشکارانی که بازسازی ACL را انجام داده بودند و ورزشکارانی که عمل بازسازی را انجام نداده بودند تفاوت معنی داری مشاهده شد. نوع درمان ACL (بازسازی یا محافظه کارانه) تاثیر معنی داری بر روی عملکرد جسمانی ، توانایی مشارکت در فعالیت های اجتماعی، اضطراب و افسردگی ورزشکاران داشت، اما تاثیری بر روی خستگی، اختلال خواب، تداخل درد و شدت درد نداشت. بین عملکرد زانوی ورزشکارانی که بازسازی ACL را انجام داده بودند و ورزشکارانی که بازسازی ACL را انجام نداده بودند تفاوت معنی داری مشاهده شد. نوع درمان ACL (بازسازی یا محافظه کارانه) تاثیر معنی داری بر روی شدت علائم و سفتی زانو، عملکرد زندگی روزمره، عملکرد ورزشی و تفریحی و کیفیت زندگی ورزشکاران داشت، اما نوع درمان تاثیری بر روی شدت درد ورزشکاران نداشت. بین عملکرد ورزشی ورزشکارانی که بازسازی ACL را انجام داده بودند و ورزشکارانی که عمل بازسازی را انجام نداده بودند تفاوت معنی داری مشاهده شد. نوع درمان ACL (بازسازی یا محافظه کارانه) تاثیر معنی داری بر روی شاخص تقارن اندام تحتانی طی لی لی تک پا و لی لی سه گانه داشت. اما تاثیری بر روی مقدار مطلق مسافت لی لی تک پا و مقدار مطلق مسافت لی لی چندگانه رزش نداشت.
معرفی سخنرانان: ارائه کننده: نرگس منافی انور استد راهنما : دکتر عین اله نادری اساتید داور: دکتر محمدعلی سمواتی شریف، دکتر بهروز حاجیلو
درج در سایت: 4 اردیبهشت 1402 - تعداد مشاهده 141 بار