آقای دکتر سیروس قنبری

Dr. Siroos Ghanbari

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300469)

123
151
11
5
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • بررسی وضعیت هویت اجتماعی جوانان استان همدان و عوامل مرتبط با آن (1399)
 • نیازسنجی رشته های جدید در دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار ودانش (1398)
 • میزان انگیزش شغلی مربیان پرورشی و شناسایی عوامل مرتبط با تقویت آن در مدارس استان همدان (1394)
 • مقایسه اثربخشی مدارس هیات امنایی و عادی استان همدان بر اساس مدل پارسونز (1393)
 • شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی معلمان و مدیران مدارس دوره ابتدایی و متوسطه استان همدان بر اساس روش سلسله مراتبی AHP (1392)
 • «میزان آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان دوره دبیرستان استان البرز با جنگ نرم و پدافند غیر عامل در برابر آن و روش های توانمندسازی آنها ». (1391)
 • مقایسه شیوه های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شناسایی شیوه های جدید از دیدگاه دانش آموزان مدارس متوسطه استان همدان (1391)
 • نیازسنجی به منظور شناسایی و رتبه بندی اولویتهای پژوهشی آموزش و پرورش استان همدان (1389)
 • شناسایی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده از دیدگاه معلمان پژوهنده و کارشناسان استان همدان (1389)
 • مطالعه کارایی درونی آموزش های غیررسمی مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان (1387)
 • بررسی اثربخشی برنامه تلویزیونی آموزش سواد (1385)

تالیفات

 • کتاب رفتار آوایی کارکنان در سازمان ها (انتشارات آمیار) - 1400 - فارسی
 • کتاب انتقال یادگیری به محیط کار (دانشگاه بوعلی سینا) - 1398 - فارسی
 • کتاب فرهنگ در بستر نظام های آموزشی (دانشگاه بوعلی سینا) - 1395 - فارسی
 • کتاب مبانی کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین (دانشگاه بوعلی سینا) - 1393 - فارسی
 • کتاب یادگیری رهبری در آموزش عالی(ترجمه فصل یازدهم) (مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس و پژوهش در دانشگاه (1372-تاکنون)