مطالعه و بررسی وضعیت استفاده از رهبری همنوا توسط مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 381

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_949

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش مطالعه و بررسی وضعیت استفاده از رهبری همنوا توسط مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل دادهها، جزء پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه به تعداد ۱۴۴۹ نفر (۸۳۱ زن و ۶۱۸ مرد) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۰۲ نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای نسبی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری همنوا واگنر (۲۰۱۰) با پایایی ۹۵/۰ محاسبه و دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل گردیده است . روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید اساتید مدیریت قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میزان استفاده از رهبری همنوا توسط مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه بالاتر از حد متوسط (۳) است .

کلیدواژه ها:

رهبری همنوا ، مدیران مدارس ، معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه

نویسندگان

یوسف سان احمدی نظر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

سیروس قنبری

استاد تمام دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان