خانم دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی

Dr. Fakhrossadat Nasiri Valikbani

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461239)

30
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی