پایش علمی در استان همدان

376کنفرانس24ژورنال
33,674سند علمی
22مرکز علمی
283نشست411پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان همدان
واکاوی شیوه های تدریس درس ادبیات؛ بر اساس مهارت های زبانی در بین دانش آموزان مقطع ابتداییفعالیت بدنی و شناخت یک جزء جدایی ناپذیر در کلاس درسیادگیری مبتنی بر بازی: یک نیاز آموزشی مدرن برای دانش آموزاننقش اعمال پرخطر نوجوانان شهر همدان بر اعتیاد به موادروانگردانبررسی نقش روش تدریس مبتنی بر خلاقیت و کارایی آن بر پیشرفت فرایندهای یاددهی یادگیری فراگیران یک مطالعه مروریپیش بینی خلاقیت معلمان براساس مولفه های رهبری دوسو توانارتقای توانمندسازی روانشناختی معلمان در پرتو رهبری دوسو توانبررسی مدل ذهن آگاهی بر اساس استرس ادراکشده و خستگی روانشناختی با نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراکشده در دانشجویان دختربررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر میزان خودکنترلی و دشواری در تنظیم هیجان دانش آموزان دختر بدسرپرستپیش بینی خیانت زناشویی بر اساس جهت گیری هدف و تاب آوری همسران زندانیان مرد (مورد مطالعه ؛ زندانیان شهرستان ملایر)اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب، استرس ادراک شده و تنظیم هیجانی بیماران کرونر قلبیپیش بینی اختلال بدریخت انگاری بدن براساس ناگویی هیجانی، تایید خویشتن و تفکر ارجاعی در افراد متقاضی عمل جراحی زیباییبررسی تاثیر آموزش مبتنی بر معنویت درمانی بر افزایش میزان سطح امیدواری دانشجویان پیام نور تویسرکانبررسی تاثیر مولفه های برنامه درسی پنهان(جو اجتماعی مدرسه و محیط شناختی مدرسه و کنش متقابل افراد در مدرسه ) بر رفتار انضباطی دانش آموزان دختر از دیدگاه معلمانپیش بینی احساس گناه وجودی بر اساس طرحوارههای نقص ، فداکاری، منفی بافی و شکستساخت و اعتباریابی مقیاس گناه وجودی
کنفرانس های استان همدان
شهرداری های استان همدان
مراکز علمی استان همدان
نشست های استان همدان