پیش بینی هویت یابی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه بر اساس رهبری همنوا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 399

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_947

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش پیش بینی هویت یابی سازمانی معلمان بر اساس رهبری همنوا در مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه به تعداد ۱۴۴۹ نفر (۸۳۱ زن و ۶۱۸ مرد) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۰۲ نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای نسبی بود. جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه رهبری همنوا واگنر (۲۰۱۰) و هویت یابی سازمانی مایل و آشفورث (۱۹۹۲) استفاده گردید. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد تایید اساتید مدیریت قرار گرفت . پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری همنوا ۹۵/۰ و هویت یابی سازمانی ۸۴/۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص آمار توصیفی مانند(جدول، نمودار، فراوانی ، درصد، میانگین و انحراف معیار) و نیز از روش آمار استنباطی (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده) استفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان استفاده مدیران از رهبری همنوا و هویت یابی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که رهبری همنوا توانایی پیش بینی هویت یابی سازمانی معلمان را دارد.

کلیدواژه ها:

رهبری همنوا ، هویت یابی سازمانی ، معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه شهرستان قروه

نویسندگان

یوسف سان احمدی نظر

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

سیروس قنبری

استاد تمام دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان