خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 608
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 357
رتبه علمی در کل کشور: 350
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 25
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

نخود رقم آنا، مناسب کشت پائیزه در شرایط دیم مناطق سرد نوشته سید حسین صباغ پورمقایسه عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی کشت چغندرقند به روش نشاء ریشه لخت با کشت مستقیم بذر در منطقه همدان نوشته حامد منصوری و مهدی حسنی و حمزه حمزه و علی محمد جعفری و محمد چهارمحالیتاثیر نانوکلات روی و مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ و عملکرد ریشه چغندرقند ( Beta vulgaris L.) تحت تیمارهای آبیاری نوشته حمزه حمزهتلفیق کنترل ژنتیکی و شیمیایی: رویکردی برای مدیریت بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند نوشته حامد منصوری و حمزه حمزهرقم جدید گندم نان آبی طلایی سازگار و مناسب کشت در مزارع گندم آبی مناطق معتدل کشور تحت شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل نوشته مهرداد چایچیپایا، هیبرید جدید ذرت با مقاومت نسبی به بیماری سیاهک و عملکرد دانه و علوفه مناسب نوشته مهدی متقیجاوید، رقم جدید سیب زمینی مناسب برای مناطق کشت بهاره و پاییزه کشور نوشته خسرو پرویزی و محمدحسین عالم خومرامنیما، رقم جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد ایران نوشته محمد یزداندوست همدانی و محمد حسین عالم خومراماکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا نوشته حسن ابراهیمی کولایی و حامد منصوری و مهدی حسنینفیس، رقم جدید کلزا برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور نوشته محمد یزداندوست همدانیآتا، رقم جدید نخود، مناسب کشت پائیزه در دیم زارهای مناطق سرد و معتدل کشور نوشته سید حسین صباغ پوربیله سوار، رقم جدید عدس دانه درشت و متحمل به بیماری پژمردگی فوزاریومی برای کشت در مناطق دیم کشور نوشته سید حسین صباغ پورجلگه، رقم جدید جو آبی با سازگاری مناسب برای کاشت در اقلیم سرد کشور نوشته محمدحسین تاتثمین، رقم جدید نخود متحمل به تنش خشکی، دانه درشت و پر محصول برای کشت بهاره در مناطق سرد دیم کشور نوشته سید حسین صباغ پورحیدری، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور نوشته مهرداد چای چیدلگان رقم جدید کلزا با پتانسیل عملکرد دانه بالا برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور نوشته محمدحسین عالم خومرامبررسی اثر قارچهای اندوفیت جداسازی شده از گیاهRhabdociadium aucheri بر روی قارچهای بیماری زای گیاهی Sclerotinia sclerotiorum وRhizoctonia solani نوشته محسن رجبیارزیابی تنوع مولکولی ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR نوشته آسیه مرادیبررسی اثر کاربرد سوپرجاذب رطوبتی و تلقیح با قارچ میکوریزا بر جذب عناصر غذایی، کارآیی مصرف آب و عملکرد گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) در شرایط کم آبیاری نوشته علیرضا یزدانپناهارزیابی صفات زراعی، پایداری عملکرد و ویژگی های کیفیت ژنوتیپ های سیب زمینی در مناطق کشت بهاره کشور نوشته خسرو پرویزی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

نتایج طرح تحقیقاتی مقایسه ارقام سیب زمینی سال ‮‭1364 - 1366‬ (1368)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی و مقایسه ارقام سیب زمینی از سال ‮‭1369 -1371‬ (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان (1369)نتایج اجرای سه طرح تحقیقی ترویجی سیب زمینی در استان همدان سال ‮‭1370‬ به شماره های ‮‭71517‬، ‮‭71518‬، ‮‭70515‬ (1371)بررسی عمقهای مختلف کشت سیب زمینی و رابطه آن بامیزان عملکرد سال ‮‭1369‬ ‮‭1367‬ ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1371)گزارش پژوهشی (سال ‮‭1374‬) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (1375)گزارش نهایی کالیبراسیون فسفر بر روی گندم دیم دراراضی بابارندگی محدود اجرا از سال ‮‭1368‬ تا ‮‭1372‬ (1377)گزارش نهایی طرح بررسی حفظ و ذخیره رطوبت در دیم زارها (اثر انواع ماشین آلات شخم) اجرا از سال ‮‭1363-70‬ (1377)بررسی اثرات تنش های آبیاری بر روی میزان رشد ثانویه و عملکرد در ارقام سیب زمینی (1377)آشنایی با مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1376‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1377)گزارش پژوهشی سال‮‭1377‬بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1378)گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1378)گزارش نهایی بررسی اثر روش وعمق شخم برکیفیت وکمیت چغندر قند (1378)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین مناسبترین تاریخ برداشت ارقام جدید چغندرقند (1379)گزارش نهایی بررسی کارایی فنی گندمکاران استان همدان (1379)گزارش نهایی انگیزه های اقتصادی و مزیت نسبی تولید محصولات باغی در استان همدان (1379)گزارش پژوهشی سال ‮‭1378‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1379)مینوز مارپیچ درختان میوه ()شته خالدار هلو (1378)بیماری سیاهک ذرت و راههای کنترل آن (1378)بیماری لکه قهوه ای نواری جو راههای مبارزه با آن (1378)بیماری غربالی درختان میوه ()بیماری برق زدگی نخود ()آفتابگردان (1377)جو آبی (1378)گزارش نهایی مقایسه اثر چند علف کش در کنترل سس و علفهای هرز باغات انگور خزنده و بررسی کمی و کیفی محصول تیمارها (1379)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سال ‮‭1379‬ (1380)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به صورت زیر است: