آقای دکتر سید حسین صباغ پور

Dr. Seyed Hosin Sabagh Pour

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180494)

44
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی