بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,625نویسنده اول1,002هم پژوهی2,495ژورنال8کنفرانس2
رتبه2نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,399نویسنده اول674هم پژوهی2,963ژورنال3کنفرانس0
رتبه3نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,397نویسنده اول1,218هم پژوهی2,203ژورنال1کنفرانس3
رتبه4نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,120نویسنده اول835هم پژوهی1,773ژورنال1کنفرانس3
رتبه5نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,935نویسنده اول1,152هم پژوهی1,496ژورنال0کنفرانس2
رتبه6نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,634نویسنده اول560هم پژوهی1,752ژورنال4کنفرانس3
رتبه7نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,582نویسنده اول966هم پژوهی1,147ژورنال2کنفرانس2
رتبه8نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,547نویسنده اول802هم پژوهی1,687ژورنال0کنفرانس0
رتبه9نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,310نویسنده اول425هم پژوهی1,406ژورنال3کنفرانس0
رتبه10نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,243نویسنده اول464هم پژوهی1,215ژورنال3کنفرانس2
رتبه11نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,233نویسنده اول638هم پژوهی1,114ژورنال0کنفرانس1
رتبه12نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,218نویسنده اول625هم پژوهی982ژورنال1کنفرانس0
رتبه13نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,143نویسنده اول293هم پژوهی1,294ژورنال0کنفرانس0
رتبه14نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,046نویسنده اول333هم پژوهی1,051ژورنال0کنفرانس0
رتبه15نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,020نویسنده اول605هم پژوهی861ژورنال0کنفرانس1
رتبه16نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,000نویسنده اول492هم پژوهی949ژورنال0کنفرانس0
رتبه17نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات976نویسنده اول443هم پژوهی1,016ژورنال0کنفرانس2
رتبه18نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات895نویسنده اول426هم پژوهی953ژورنال0کنفرانس0
رتبه19نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات819نویسنده اول353هم پژوهی727ژورنال0کنفرانس0
رتبه20نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات806نویسنده اول389هم پژوهی780ژورنال1کنفرانس0
رتبه21نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات777نویسنده اول416هم پژوهی708ژورنال0کنفرانس0
رتبه22نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات740نویسنده اول377هم پژوهی886ژورنال0کنفرانس1
رتبه23نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات677نویسنده اول232هم پژوهی733ژورنال0کنفرانس0
رتبه24نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات653نویسنده اول394هم پژوهی464ژورنال0کنفرانس0
رتبه25نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات608نویسنده اول345هم پژوهی626ژورنال0کنفرانس1
رتبه26نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات600نویسنده اول316هم پژوهی516ژورنال0کنفرانس0
رتبه27نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات583نویسنده اول268هم پژوهی538ژورنال1کنفرانس0
رتبه28نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات578نویسنده اول298هم پژوهی581ژورنال0کنفرانس0
رتبه29نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات544نویسنده اول279هم پژوهی608ژورنال0کنفرانس0
رتبه30نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات484نویسنده اول270هم پژوهی458ژورنال0کنفرانس0
رتبه31نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات472نویسنده اول212هم پژوهی629ژورنال0کنفرانس0
رتبه32نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات468نویسنده اول181هم پژوهی492ژورنال0کنفرانس0
رتبه33نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات446نویسنده اول278هم پژوهی450ژورنال0کنفرانس1
رتبه34نام مرکزمرکز ملی تحقیقات شورینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات429نویسنده اول194هم پژوهی411ژورنال0کنفرانس1
رتبه35نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات400نویسنده اول214هم پژوهی387ژورنال0کنفرانس0
رتبه36نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات394نویسنده اول243هم پژوهی419ژورنال1کنفرانس0
رتبه37نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات338نویسنده اول194هم پژوهی311ژورنال0کنفرانس0
رتبه38نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزویننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات328نویسنده اول193هم پژوهی306ژورنال0کنفرانس0
رتبه39نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات317نویسنده اول179هم پژوهی297ژورنال0کنفرانس0
رتبه40نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات313نویسنده اول171هم پژوهی330ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزپژوهشکده پستهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات301نویسنده اول82هم پژوهی275ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات287نویسنده اول194هم پژوهی267ژورنال0کنفرانس0
رتبه43نام مرکزپژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات278نویسنده اول77هم پژوهی270ژورنال0کنفرانس0
رتبه44نام مرکزپژوهشکده اکولوژی دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات247نویسنده اول163هم پژوهی159ژورنال0کنفرانس1
رتبه45نام مرکزمرکز آموزش عالی امام خمینینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات243نویسنده اول157هم پژوهی169ژورنال0کنفرانس2
رتبه46نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات230نویسنده اول156هم پژوهی201ژورنال0کنفرانس0
رتبه47نام مرکزمؤسسه تحقیقات پنبه کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات222نویسنده اول91هم پژوهی195ژورنال0کنفرانس0
رتبه48نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمناننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات219نویسنده اول129هم پژوهی170ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات177نویسنده اول94هم پژوهی135ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزموسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات171نویسنده اول75هم پژوهی167ژورنال0کنفرانس0
رتبه51نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلامنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات167نویسنده اول94هم پژوهی203ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات151نویسنده اول82هم پژوهی112ژورنال0کنفرانس0
رتبه53نام مرکزپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات142نویسنده اول71هم پژوهی122ژورنال0کنفرانس1
رتبه54نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات131نویسنده اول70هم پژوهی167ژورنال0کنفرانس0
رتبه55نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات126نویسنده اول82هم پژوهی137ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزپژوهشکده چاینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات101نویسنده اول59هم پژوهی77ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قمنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات98نویسنده اول63هم پژوهی71ژورنال0کنفرانس0
رتبه58نام مرکزپژوهشکده میگوی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات89نویسنده اول48هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس1
رتبه59نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات75نویسنده اول43هم پژوهی49ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات68نویسنده اول37هم پژوهی106ژورنال0کنفرانس0
رتبه61نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات61نویسنده اول33هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات48نویسنده اول25هم پژوهی43ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات47نویسنده اول34هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزپژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات44نویسنده اول9هم پژوهی48ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزمرکز تحقیقات ماهیان سردابینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات43نویسنده اول21هم پژوهی43ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزمرکز تحقیقات آرتمیای کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات36نویسنده اول26هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه67نام مرکزپژوهشکده گل و گیاهان زینتینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات31نویسنده اول13هم پژوهی30ژورنال1کنفرانس0
رتبه68نام مرکزمرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات18نویسنده اول8هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه69نام مرکزپژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات17نویسنده اول9هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه70نام مرکزمرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات15نویسنده اول7هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه71نام مرکزمرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات5نویسنده اول2هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه72نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات4نویسنده اول2هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه73نام مرکزمرکز تحقیقات ابریشم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات3نویسنده اول1هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه74نام مرکزمؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0
رتبه75نام مرکزپژوهشکده سبزی صیفینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0