خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 952
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 377
رتبه علمی در کل کشور: 288
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 18
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

اثر جنگلکاری خالص کاج الداریکا (Pinus eldarica) بر برخی از مشخصه های و فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی : پارک جنگلی شهرستان پارس آباد) نوشته یونس رستمی کیا و دولت محمدی و الهوردی نوریاهمیت ارزیابی ساختار جنگل در مدیریت پایدار بومسازگانهای جنگلی نوشته یونس رستمی کیا و داود مهرآورانمعرفی آفات نوظهور درحاشیه ی جنگل های استان اردبیل نوشته داود مهرآورانبررسی مولکولی محاوط بذرگیری ارس (Juniperus excelsa) اردبیل نوشته یونس رستمی کیاتاثیر سیستم کم خاکورزی بعد از برداشت گندم درتولید سیب زمینی بذری به منظور حفاظت آب و خاک نوشته داود حسن پناه و یوسف جهانی جلودار و پرویز شیرین زاده گیگلوارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی و خاک مناطق مرتفع و آلپی کشور نوشته علی صمدزادهآرام، رقم جدید پرمحصول کلزای آزادگرده افشان بهاره مناسب برای مناطق گرم کشور نوشته فرزین پرچمی عراقی و رضا ادیبان و محمد پسندیدهمدل سازی پوشش تاجی و تولید اولیه سطح زمین درسطح فرم های رویشی گیاهی در مراتع استان اردبیل نوشته فرید دادجو و اردوان قربانی و رئوف مصطفی زاده و زینب حزباویبهینه سازی کاربرد علف کش های خاک مصرف جهت کنترل علف های هرز در کشت مستقیم نخود (Cicer arietinum L.) دیم با استفاده از روش اختلاط هم زمان با کاشت نوشته بیتا سهیلی مقدمبررسی دو رقم برتر گلرنگ دیم از نظر زمان های رسیدگی و صفات عملکردی و تاثیرات تیمارهای کودی آهن و اسید هیومیک بر روی آن ها نوشته صابر سیف امیریتاثیرات کود آهن و اسید هیومیک بر روی برخی صفات اکوفیزیولوزیک، ترکیبات بیوشیمایی و عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام برتر گلرنگ دیم نوشته صابر سیف امیریبررسی پایداری ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط تنش کمبود آب آخر فصل در مناطق مختلف اقلیم سرد ایران با استفاده از تجزیه AMMI و GGE-biplot نوشته معرفت قاسمیبررسی تغییرات رژیم جریان هیدرولوژیکی و مولفه جریان محیط زیستی EFCs در رودخانه خیاوچای در یک دوره ۳۰ ساله نوشته رئوف مصطفی زادهتعیین الگوی فرکتالی در بازه ای از رودخانه قره سو استان اردبیل نوشته رئوف مصطفی زادهتعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته فرزین پرچمی عراقیارزیابی اثرات متقابل صفات کمی بر عملکرد ارقام خیار در کشت مخلوط با بامیه نوشته داود حسن پناهتاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی ترکیبات ضدسرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیل نوشته داود حسن پناهمقایسه و ارزیابی مزرعه ای دو نوع بذرکار برای کاشت کلزا نوشته جبراییل تقی نژادبررسی عملکرد و برخی خصوصیات زراعی لاین امیدبخش کلزای بهاره SRL-۹۳-۱۲ با رقم شاهد دلگان در شرایط زارعین منطقه مغان نوشته حسین زینل زاده تبریزی و فرزین پرچمی عراقی و رضا ادیبان و محمد پسندیدهتاثیر کاربرد برخی از محرک های رشد گیاه بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در شرایط نرمال و تنش رطوبتی نوشته محمد پسندیده و حسین زینل زاده تبریزی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

گزارش سالیانه بررسی و تهیه لاینهای خالص ازمواد زودرس ،خیلی زودرس و فوق العاده زوددرس ذرت (1377)گزارش نهایی طرح شناسایی گونه های قارچ ‭Tilletia ‬عامل بیماری سیاهک پنهان گندم و تعیین پراکندگی آنهادراستانهای آذربایجان شرقی واردبیل (1374)نتایج نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای (خیلی زودرس، زودرس، ومتوسط رس) در شرایط آب و هوایی اردبیل (1375)بررسی و تعیین مناسبترین میزان بذر رقم گندم کراس شاهی در شرایط آبیاری محدود (1375)گزارشات نهایی ایستگاه تحقیقاتی غلات دیم (1375)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در آزمایشات بین المللی دیم (1375)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در اراضی دیم اردبیل ‮‭1373 - 1374‬ (1376)گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم ‮‭1373 -1374‬ (1376)گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه سامیان اردبیل (1376)گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه آلاروق اردبیل (1376)زراعت گندم دیم ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ (1370)کنه واروای زنبور عسل و اصول مبارزه با آن ()ایجاد باغ میوه از گودال کنی تاهرس سال سوم (1363)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین میزان آب مصرفی سیب زمینی (1382)گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬واحد تحقیقات اصلاح بذرمرکز تحقیقات کشاورزی مغان (1378)گزارش نهایی طرح بررسی آفات ارقام در دست معرفی پنبه در مناطق پنبه خیز ایران (1380)گزارش نهایی بررسی در خزانه عدس بذر درشت و بذر ریز در نسلهای در حال تفکیک ‭F5 ‬و ‭F6‬ (1380)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در شرایط دیم (1380)گزارش نهایی بررسی در خزانه بین المللی عدس متحمل به سرماو نسلهای در حال تفکیک (1380)گزارش نهایی طرح بررسی ارزیابی و مقایسه غده های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی باارقام تجاری (1380)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دو قارچ کش جدید فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری لکه سیاه سیب (1381)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر قارچ کش های فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری سفیدک سطحی سیب (1381)گزارش نهایی بررسی در نسلهای درحال تفکیک در گندم سال زراعی ‮‭79-80‬ (1381)گزارش نهایی بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های جو زمستانه در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی (1381)گزارش نهایی بررسی درتوده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقی - تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در مزرعه در شرایط دیم (1381)گزارش نهایی بررسی اثر چند قارچکش رایج به صورت محلولپاشی اندام های هوایی در کنترل سفیدک سطحی گندم (1381)گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ واحد غلات دیم مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل (1382)