خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 750
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 377
رتبه علمی در کل کشور: 291
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 18
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط عملکرد دانه ژنوتیپ های پیشرفته عدس دیم با روش چند متغیره GGE biplot نوشته اصغر مهرباناثر ورمی کمپوست، فلاوباکتریوم و هیومیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات بیوشیمیایی تریتیکاله تحت شرایط شوری خاک نوشته سارا محمدی کله سرلواثر کشت مستقیم و نشایی کلزای بهاره در تراکم های مختلف بوته و در شرایط کشت تاخیری بر رشد و عملکرد دانه در منطقه مغان نوشته حسین زینل زاده تبریزی و فرزین پرچمی عراقیبرخی از شرایط زیستی درختچه راناس (Cerasus microcarpa (C.A.Mey.) Boiss) در حوزه آبخیز کندرق خلخال نوشته یونس رستمی کیا و یوسف جهانی و حمید محمدیبررسی اثر فصل و روش کاشت بر استقرار و رشد رویشی گون علفی Astragalus brachyodantus (مطالعه موردی: در مراتع مشگین شهر- استان اردبیل) نوشته جابر شریفیتاثیر پیش تیمار بذر با محرک های رشد بر روی صفات مورفولوژیکی کلزا (Brassica napus L.) در مرحله رسیدگی محصول نوشته صابر سیف امیریتاثیر پرایمینگ و پوشش دار کردن بذر با محرک های رشد در بهبود رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L.) نوشته صابر سیف امیریبررسی و امکان سنجی مناطق مستعد رویشی پسته براساس عوامل اقلیمی در محیطARCGIS در استان اردبیل نوشته بایرامعلی بیرامی و یوسف جهانی و رضا طلایی و یونس رستمی کیاارزیابی اولیه رشد رویشی صنوبر (Populus nigra) با استفاده از پساب فاضلاب شهرستان اردبیل نوشته یونس رستمی کیاتاثیر کودهای ریز مغذی بر فعالیت آنزیم های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) نوشته مژگان مردانی طلاییمقایسه تاثیر کنترل علفهای هرز بر وزن هزار دانه و میزان اسیدهای دانه ارقام کلزا در دو روش کشت نشایی و رایج نوشته صابر سیف امیریارزیابی مقدار آب کاربردی و بهره وری آب سویا در دشت مغان نوشته فرزین پرچمی عراقی و کرامت اخوانبهبود صفات فیزیولوژیکی و عملکردی سویا با کاربرد ترکیبات مغذی و پلی آمین در شرایط تنش خشکی انتهای فصل نوشته نسرین رزمیبررسی فاکتورهای بیماری زایی در قارچ Blumeria graminis f. sp. tritici عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در مناطق مختلف کشور با کاشت خزانه تله نوشته صفرعلی صفویبررسی تاثیر قارچ های آنتاگونیست بر وقوع بیماری های پژمردگی ورتیسلیومی و مرگ گیاهچه پنبه نوشته صمد سرکاری و نصراله مالکیبررسی زیستگاهی چکاوک آسمانی (Alauda arvensis L.) و چکاوک کاکلی (Galerida cristata L.) در مزارع کلزای استان های گلستان، مازندران و اردبیل نوشته مسعود تقی زادهاولین گزارش از شکسته شدن ژن مقاومت Sr۳۱ در اردبیل توسط بیمارگر زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) (گزارش کوتاه علمی) نوشته صفرعلی صفویارزیابی برهمکنش ژنوتیپ و محیط با استفاده از شاخص های WAASB و WAASBY در آزمایش چندمحیطی مقایسه عملکرد ژنوتیپ های عدس (.Lens culinaris L) دیم نوشته اصغر مهربانبررسی اثرات کاربرد گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز ذرت(.(Zea mays L در البرز نوشته پرویز شریفی زیوهارزیابی کارایی علف کش کلتودیم در کنترل علف هایهرز باریک برگ کلزا نوشته پرویز شریفی زیوه و قربان دیده باز مغانلو

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

گزارش سالیانه بررسی و تهیه لاینهای خالص ازمواد زودرس ،خیلی زودرس و فوق العاده زوددرس ذرت (1377)گزارش نهایی طرح شناسایی گونه های قارچ ‭Tilletia ‬عامل بیماری سیاهک پنهان گندم و تعیین پراکندگی آنهادراستانهای آذربایجان شرقی واردبیل (1374)نتایج نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای (خیلی زودرس، زودرس، ومتوسط رس) در شرایط آب و هوایی اردبیل (1375)بررسی و تعیین مناسبترین میزان بذر رقم گندم کراس شاهی در شرایط آبیاری محدود (1375)گزارشات نهایی ایستگاه تحقیقاتی غلات دیم (1375)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در آزمایشات بین المللی دیم (1375)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک گندم در اراضی دیم اردبیل ‮‭1373 - 1374‬ (1376)گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات بین المللی مشاهده ای و مقایسه عملکرد دیم ‮‭1373 -1374‬ (1376)گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه سامیان اردبیل (1376)گزارش نهایی طرح بررسی و تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه آلاروق اردبیل (1376)زراعت گندم دیم ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ (1370)کنه واروای زنبور عسل و اصول مبارزه با آن ()ایجاد باغ میوه از گودال کنی تاهرس سال سوم (1363)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین میزان آب مصرفی سیب زمینی (1382)گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬واحد تحقیقات اصلاح بذرمرکز تحقیقات کشاورزی مغان (1378)گزارش نهایی طرح بررسی آفات ارقام در دست معرفی پنبه در مناطق پنبه خیز ایران (1380)گزارش نهایی بررسی در خزانه عدس بذر درشت و بذر ریز در نسلهای در حال تفکیک ‭F5 ‬و ‭F6‬ (1380)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در شرایط دیم (1380)گزارش نهایی بررسی در خزانه بین المللی عدس متحمل به سرماو نسلهای در حال تفکیک (1380)گزارش نهایی طرح بررسی ارزیابی و مقایسه غده های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی باارقام تجاری (1380)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر دو قارچ کش جدید فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری لکه سیاه سیب (1381)گزارش نهایی طرح بررسی تاثیر قارچ کش های فلینت ‭(50% WG)‬واستروبی ‭(50%EC) ‬و مقایسه آن با سموم متداول علیه بیماری سفیدک سطحی سیب (1381)گزارش نهایی بررسی در نسلهای درحال تفکیک در گندم سال زراعی ‮‭79-80‬ (1381)گزارش نهایی بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های جو زمستانه در آزمایشات مقایسه عملکرد بین المللی (1381)گزارش نهایی بررسی درتوده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو (1381)گزارش نهایی طرح تحقیقی - تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت در مزرعه در شرایط دیم (1381)گزارش نهایی بررسی اثر چند قارچکش رایج به صورت محلولپاشی اندام های هوایی در کنترل سفیدک سطحی گندم (1381)گزارش پژوهشی سال ‮‭1381‬ واحد غلات دیم مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام استان اردبیل (1382)