ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمد صدقی

Mohammad Sedghi

استاد دانشگاه اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184420)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد صدقی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمد صدقی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهجوانه زنی و رشدگیاهچه گلرنگ (Carthamus tinctorius) به سرما دردماهایمختلف رشداولین همایش ملی دانه های روغنی1388
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گوگرد الی گرانوله بر کارایی مصرف کود و عملکرد کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر روی برخی از صفات کیفی دانه در ده رقم گندم دوروماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
4دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی گیاهان مادری سویا با نانواکسید آهن بر شاخصهای جوانهزنی و میزان هدایت الکتریکی بذور حاصلاولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
5دریافت فایل PDF مقالهاثر اختلاط اوره و علفکشهای رایج بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز مزارع گندماولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبیهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی نواربندی پروتئینهای ذخیرهای دانه و کیفیت نانوایی به عنوان فاکتور مرتبط با مقاومت به یخزدگی گندم نان(Triticum Aestivum Lاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بر فیلوکرون، سرعت ظهور برگ در ارقام آفتابگردانپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
9دریافت فایل PDF مقالهطراحی ساخت و ارزیابی گاو آهن شخم زیرسطحی مخصوص مناطق دیمهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه قوه نامیه بذر ارقام سویا (Glycine max L.) با استفاده از آزمونهای هدایت الکتریکی وPHسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف تراکم و کود نیتروژن بر عملکرد دانه وکارآیی مصرف کود در ارقام افتابگردانسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت توزیع و روند تغییرات مصرف انواع کودهای شیمیایی دراستان زنجان طی 13 سال از سال 1377 تاکنوناولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور1390
13دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی نانو اکسید آهن بر میزان عناصر معدنی دانه سویااولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی آللوپاتی علف باغ (.Dactylis glomerata L) بر رشد گیاهچه یونجهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بر هم کنش پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد (PGPR) وکود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ جواولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهA Novel Design for Single-Wavelength All-Optical Flip-Flop Employing Two Coupled SOA-MZIsبیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثرات دگرآسیبی عصاره آبی ساقه و گل کرچک روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروسهمایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1389
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپرایمینگ بذربا باکتری های محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن برروی روندتغییرات بیوماس و سرعت رشد محصول درگندمششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد و تقسیط کود نیتروژن برروی عملکرد و اجزای عملکرد گندمششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی پروتئین های محلول درآب و نمک با استفاده ازتکنیک SDS-PAGEGlycine Max Merrilششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
21دریافت فایل PDF مقالهتصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند انتقال ذخایر بذر سویا طی دوره جوانه زنی تحت تاثیر شوری و اندازه بذردومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری و خشکی بر برخی از ویژگیهای جوانه زنی ژنوتیپ های کنجددومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
25دریافت فایل PDF مقالهاثر قدرت بذر سویا و مواد حاصل از تراوش بذر گاو پنبه بر روند تخلیه ذخایر گیاهچه سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
26دریافت فایل PDF مقالهاثر فرسودگی سریع بر جوانه زنی بذور لوبیادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
27دریافت فایل PDF مقالهواکنش جوانه زنی بذر علف هرز سیاه دانه (Agrostemma githago) به دماهای مختلفدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ با مارمارین بر ویژگیهای جوانه زنی بذور لوبیا در شرایط شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات اندازه و رنگ بذور عدس طی جوانه زنی تحت تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر سدیم و پتاسیم بذور عدس تحت تاثیر سطوح مختلف و مدت زمان اعمال تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرنانواکسیدروی برمیزان روغن و عملکرد ارقام آفتابگرداناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
32دریافت فایل PDF مقالهاثرکادمیوم و اسید هیومیک برجوانه زنی و رشد گیاهچه بذرکدوی تخم کاغذیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیماربذربا باکتری های محرک رشد ومحلول پاشی نیتروژن برسرعت و دوره پرشدن دانه درجواولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان انتقال ماده خشک و سهم فرایند انتقال ماده خشک و سهم فرایند انتقال مجدد در عملکرد دانه جو متاثر از تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی نیتروژناولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و محلول پاشی نیتروژن بر سرعت و دوره پرشدن دانه در جواولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست1391
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای بذردربرخی ازارقام گندم نانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت یخ زدگی درگندم نان (Triticum Aestivum L.) و ارتباط آن با الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی بالا HMWیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برهم کنش شوری و هورمونهای گیاهی برویژگیهای فتوسنتزی وپایداری غشای ارقام گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
39دریافت فایل PDF مقالهاثرهورمون های گیاهی برمیزان پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام گندم درشرایط شورییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
40دریافت فایل PDF مقالهاثرفرسودگی تسریع شده و تنش خشکی برارقام گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیرغلظت و طول مدت پرایمینگ باکلرید سدیم برروی جوانه زنی و رشدگیاهچه همیشه بهاریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دمای خشک کردن بذرهای هیدروپرایم شده برروی جوانه زنی و رشدگیاهچه همیشه بهاریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
43دریافت فایل PDF مقالهبرسری تحرک ذخایرپروتئین درطول جوانه زنی سه رقم گندمیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف تراکم و نیتروژن برعملکرددانه، فیلوکرون و سرعت ظهوربرگ دورقم آفتابگرداندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنیتروژن و تلقیح بذربا باکتری محرک های رشدPGPR برعملکردواجزای عملکرد جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپرایمینگ دربهبود قدرت و تحرک برخی ازذخایربیوشیمیایی بذورفرسوده لوبیادوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیرنیتروژن برروابط آبی و کارآیی مصرف نیتروژن دریونجه درشرایط کم آبیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی پلی مورفیسم الکتروفورزی ارقام سویا Glycine Max Merril از نظر پروتئینهای با وزن مولکولی پائین (LMW-GS) با روش SDS-PAGEدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت بذور فرسوده لوبیا تحت تیمارهای مختلف پرایمینگدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهپراکسیداسیون لیپیدی سیستم آنتی اکسیدانت به عنوان بیومارکرهای مولکولی در تعیین قدرت بذر لوبیادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرسطوح مختلف ورمی کمپوست برعملکردرویشی وجذب برخی عناصرغذایی درگیاه دارویی نعناع سبزMentha spicata Lاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
52دریافت فایل PDF مقالهاثراندازه بذروعناصرنانواکسیدبرکیفیت جوانه زنی بذورحاصل ازگیاهان مادری انبارشده کدوی دارویی Cucurbita Pepo. Lاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
53دریافت فایل PDF مقالهاثراندازه بذروعناصرنانواکسیدبرکیفیت وهدایت الکتریکی بذورحاصل ازگیاهان مادری کدوی دارویی Cucurbita Pepo. Lاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
54دریافت فایل PDF مقالهاثرعناصرنانواکسیدواندازه بذربرویژگیهای جوانه زنی بذورحاصل ازگیاهان مادری تحت تنش سرمای کدوی دارویی Cucurbita peopo L.)اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپسماندکمپوست قارچ smc برغلظت عناصرN,P,K گیاه دارویی نعناع سبزاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتیمارهای اسموپرایمینگ وسرمادهی برافزایش خصوصیات جوانه زنی بذرورشدگیاه چه های سه جمعیت گونه بابونه Anthemis haussknechtiiاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
57دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیماولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
58دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتی علف هرز سیاه دانه Agrostemma githago بر روی رشد گیاه چه سویادومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی1391
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای متأثر از سطوح مختلف کود نیتروژناولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کارایی مصرف کود ارقام کلزا در سطوح مختلف کود گوگرداولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
61دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح بذر با باکتریهای محرک رشد و محلول پاشی بانانو اکسید روی بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکالههمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی مؤلفه های جوانهزنی بذور حاصله از گیاه تریتیکاله متأثر از محلولپاشی با نانو اکسید روی و پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشدیهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و زمان مصرف کود نیتروژنه برروی عملکرد واجزای عملکرد جوششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیرپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد وزمان محلول پاشی نیتروژن بر عملکرد و اجزایعملکرد تریتیکالهششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
65دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن بر شاخص های رشد و کارایی مصرف کود در جودومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
66دریافت فایل PDF مقالهاثر انواع پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی و استفاده از ذخایر بذور گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis L.تحت شرایط شوریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
67دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری و انواع پرایمینگ بر ویژگی های رشدی گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis L.دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
68دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن برعملکرد و اجزای دانه در جودومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
69دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد PGPR بر عملکرد، اجای عملکرد و سرعت پرشدن دانه گندم بهاره Triticom aestivum Lدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
70دریافت فایل PDF مقالهاثر چند نوع پرایمینگ تحت تنش فلز سنگین بر ویژگی های رشد گیاهچه گندم دیم رقم سرداریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
71دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ذرات نانواکسید آهن بر روی پروفیل اسیدهای چرب و مقدار کلروفیل دانه سویادومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
72دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو اکسید روی بر جوانه زنی بذور کلزا تحت تنش شوریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
73دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو اکسید روی و تنش شوری بر میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسم گیاه چه کزادومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای اسموپرایمینگ، هیدروپرایمینگ و سرما بر مؤلفههای جوانهزنی بذر و رشد گیاه چه های بابونه (Anthemis altissima)همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
75دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر پرایمینگ بذر و سرمادهی بر خصوصیات جوان هزنی و بنی های بذر و گیا هچه دو جمعیت گونه دارویی بابونه (Anthemis tinctoria)همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
76دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگرداندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
77دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد دانه ارقام جو متاثر از تراکم های مختلف بوتهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
78دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت (رقم 404 ) در اردبیلدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
79دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن برکارایی مصرف کود و بیوماس تولیدی ارقام ذرت در اردبیلدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
80دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل گوگرد و پیش تیمار بذر در پایداری غشای سلولی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
81دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته، رایزوبیوم و عناصر کم نیاز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخوددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
82دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم گیاهی بر نغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دومهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تراکم گیاهی بر صفات مرفولوژیکی ارقام سویا در کشت دومدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
84دریافت فایل PDF مقالهاثز دما و خشکی بز ویژگیهای جوانهزنی بذر گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalisدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
85دریافت فایل PDF مقالهاثر پتانسیل آبی بربیوشیمی جوانهزنی بذر گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis دردماهای متفاوتدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
86دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدت و دمای ورنالیزاسیون بر الگوی پروتئینهای گلیادین دانه ده رقم گندم نانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
87دریافت فایل PDF مقالهتقویت فیزیولوژیکی بذرهای کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) با روشهای مختلف پیش تیمارسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه بر سرعت و دوره پرشدن دانه در تریتیکالههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکالههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
90دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی بذور گیاه دارویی همیشه بهار تحت تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
91دریافت فایل PDF مقالهاثر هورمون پرایمینگ و شوری بر جوانه زنی بذرگیاه دارویی همیشه بهار (.calendula officinalis L)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی نیتروژن بر سرعت و دوره پرشدن دانه در تریتیکالههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر چند نوع پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی دو رقم گندمهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
94دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت برگ آفتابگردانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
95دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مقادیر سدیم و پتاسیم بذور نخود تحت تاثیر سطوح مختلف و مدت زمان اعمال تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مساحت و محیط بذور نخود طی جوانه زنی تحت تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد براسینواستروئید بر تغییرات آنزیمی گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تنش کم آبیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر براسینواستروئید بر تغییرات کلروفیل تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
99دریافت فایل PDF مقالهتاثیر براسینواستروئید بر قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و عملکرد کوانتوم تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد پوترسین بر پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پوترسین و تنش کم آبی بر تغییرات کلروفیل در یونجه (Medicago sativa L.)اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
102دریافت فایل PDF مقالهاثر پوترسین بر عملکرد کوانتوم و فلورسانس کلروفیل گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
103دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد پوترسین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و قند محلول یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبیاولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید بر مولفه های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه گلرنگاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
105دریافت فایل PDF مقالهاثر سخت کردن بذر و کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گل آذین بر جوانه زنی گل همیشه بهار (Calendula officinalisاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
106دریافت فایل PDF مقالهاثر عوامل مادری (اندازه بذر و تغذیه) بر جوانه زنی بذر کدوی دارویی (Cucurbitapepo L )اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
107دریافت فایل PDF مقالهنانواکسید روی بر ویژگی های جوانه زنی بذور رازیانه تحت تنش خشکیاولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
108دریافت فایل PDF مقالهاثرمقداروزمان کاربرد نیتروژن برعملکرد روند انباشت ماده خشک کل و سرعت ظهور برگ جو Hordeum Vulgare L.کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تجمع پرولین و پروتئینهای ذخیرهای دانه در ارتباط با مقاومت به یخزدگی گندم نان(Triticum Aestivum L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تراکم بوته و کود زیستی هیومستر پرفکت بر تولید مینی تیوبر سیب زمینی در شرایط گلخانه ایدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تولیدمینی تیوبر سیب زمینی تحت تأثیر تراکم بوته و کود زیستی هیومستر پرفکتدومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
112دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شوری خاکسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
113دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری خاک و سایکوسل بر عملکرد و مقادیر سدیم و پتاسیم اندام هوایی و ریشه گندمسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
114دریافت فایل PDF مقالهاثرات شوری خاک بر مقادیر سدیم و پتاسیم ریشه گندم متأثر از میکوریز و نانواکسید رویسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
115دریافت فایل PDF مقالهاثرات میکوریز و نانواکسید روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شوری خاکسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
116دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گندمسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
117دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر سهم فرایند انتقال مجدد در عملکرد دانه گندمسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
118دریافت فایل PDF مقالهکاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر جوانه زنی گلرنگسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
119دریافت فایل PDF مقالهکاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر رشد گلرنگ در شرایط کنترل شدهسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
120دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر نیتروزن و کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و کارایی مصرف کود در برنجسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
121دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد مطالب دوره پر شدن دانه گندم تحت شرایط شوری خاککنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
122دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی رفتار جوانه زنی بذر کنجد در دماهای مختلف بر اثر پرایمینگدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
123دریافت فایل PDF مقالهاثر پتانسیلهای مختلف رطوبتی و پرایمینگ بر جوانهزنی بذر کنجددومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
124دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارزش ویژه برندسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظام هزینه یابیسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABCسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیستم تولید به هنگام بررسی سیستم تولید به هنگامسومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین1394
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نانواکسید روی بر فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و تحرک ذخایر غذایی در مرحله جوانه زنی سویا (Glycine max. L)اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
129دریافت فایل PDF مقالهاثر مقاوم سازی بذر و کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گل آذین گیاهان مادری بر ویژگی های جوانه زنی بذور فرسوده همیشه بهار (Calendula officinalis)اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
130دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانواکسید روی بر تغییرات سیستم آنتی اکسیدانتی سویا در مرحله جوانه زنی در شرایط تنش خشکیاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
131دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقاوم سازی بذر بر جوانه زنی بذرهای حاصل از نواحی مختلف گل آذین گل همیشه بهار (Calendula officinalis)اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
132دریافت فایل PDF مقالهاثر فسفر و پتاس بر عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.)اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
133دریافت فایل PDF مقالهنقش پیش سرمادهی بر جوانه زنی بذر همیشه بهار ( Calendula officinalis ) تحت تاثیر مقاوم سازی بذراولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
134دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین روی درصد و سرعت جوانه زنی لوبیادومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
135دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کود های زیستی روی برخی از اجزائ عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
136دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کودهای زیستی روی برخی از صفات مورفولوژی گیاه گندم تحت شرایط محدودیت آبیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
137دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین تحت تنش شوری روی برخی از صفات مورفولوژیکی لوبیادومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر نیتروژن وتنظیم کننده رشد سایکوسل بر سرعت پر شدن دانهاولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران1395
139دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوسانات نرخ ارز بر ساختار سرمایه شرکت های بورس اوراق بهادار تهرانهمایش بین المللی مدیریت نوین در افق 14041395
140دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و محتوای کلروفیل و پرشدن دانه جو در شرایط دیم و آبیاری تکمیلیکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
141دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری تکمیلی و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو دیمکنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی1396
142دریافت فایل PDF مقالهاثر سخت کردن بذر و کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گل آذین بر بذور پیش سرمادهی شده گل همیشه بهار(Calendula officinalis)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
143دریافت فایل PDF مقالهاثر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک (مطالعه موردی: کشورهای ایران، عربستان و امارات)چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
144دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های مورفولوژیکی ارقام مختلف سویاسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
145دریافت فایل PDF مقالهاثرپیش سرمایی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف سویاسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
146دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بر ترکیبات موثره برگ استویا تحت شرایط هورمونیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
147دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت استویا در شرایط هورمونیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
148دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرسودگی بذر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پراکسیداسیون لیپیدی گیاهچه های کدوی تخم کاغذی در دماهای مختلفسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
149دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و مولفه های رشد گیاهچه های کدوی تخم کاغذی در دماهای مختلفسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد برنجسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
151دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر کود نیتروژنه و تنظیم کننده رشدی سایکوسل بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ماده ی خشک در برنجسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قارچ میکوریز و کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه بر سهم فرآیند انتقال مجدد در عملکرد دانه برنجسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قارچ میکوریز و کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژنه برعملکرد و اجزای عملکرد برنجسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
154دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی تاثیر ریزوبیوم، کودهیومیک و نانوکلات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از نانوکلات روی و اسید هیومیک در بوته های مادری لوبیا چیتی برقدرت رویشی بذور تولیدیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
156دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی بذور ذرت تحت تنش شوریسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روی خصوصیات کمی سیب زمینیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گوگرد با تیوباسیلوس روی خصوصیات کیفی سیب زمینیسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ذرت تحت تنش خشکیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فعالیت آنزیم های چرخه ی گلی اکسیلات بذر ذرت تحت تاثیر تنش خشکی و انواع پرایمینگچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک بذور ذرت تحت تاثیر تنش خشکی و انواع پرایمینگچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
162دریافت فایل PDF مقالهکارایی فتوشیمیایی فتوسیستم نوری II، هدایت روزنه ای و عملکرد تریتیکاله در پاسخ به کودهای بیولوژیک و محلول پاشی نانواکسید روی در شرایط محدودیت آبیچهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1394
163دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی احتیاجات انرژی قابل متابولیسم، لیزین و متیونین+ سیستئین جوجه های گوشتی هوبارد و راس در دوره آغازین با استفاده از روش تاگوچیدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1397
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی هوبارد و راسدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1397
165دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ و فرسودگی بذر بر ویژگی های جوانه زنی و بیوشیمیایی و مطالعه بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانت به روش RT-PCR در لوبیا Phaseolus Vulgaris (L.)پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
166دریافت فایل PDF مقالهThe effect of priming and aging on the activity of antioxidant enzymes and the mobility of seed reserves in French bean (Phaseolus vulgaris L.)پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
167دریافت فایل PDF مقالهتاثیر براسینواستروئید و اسید آسکوربیک بر عملکرد اسانس و تغییرات کلروفیل همیشه بهاردر شرایط تنش خشکیپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
168دریافت فایل PDF مقالهتاثیر 24- اپی براسینولید و اسید آسکوربیک بر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبیاریپنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396
169دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سولفات روی بر برخی رنگیزه های فتوسنتزی گندم نان (.Triticum aestivum L)پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396

مقالات محمد صدقی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقاله Effect of Different Planting Distributions on Yield and Forage Quality of Common Vetch (Vicia sativa L. )مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عصاره آبی مریم گلی (Salvia officinalis) و درمنه (Artemisia sieberi) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus)فصلنامه حفاظت گیاهان1391
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آللوپاتی علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه یونجهفصلنامه حفاظت گیاهان1393
4دریافت فایل PDF مقالهعدالت صحابه ونقد ادله قرآنی آنفصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیکدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر براسینواستروئید بر تحمل ارقام گلرنگ به تنش خشکی در اردبیلمجله تولید گیاهان زراعی1396
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد براسینواستروئید بر پتانسیل عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Cartahamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاریمجله تولید گیاهان زراعی1396
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ های مختلف کاشت در اردبیلمجله تولید گیاهان زراعی1395
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانواکسید روی و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و تحرک ذخایر غذایی بذر سویا (Glycine max. L) رقم کتول (DPX)فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای بذری بر تغییرات محصولات آمادوری- میلارد و بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) بعد از 8 ماه انبارداریفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهاثر پلی آمین ها بر جوانه زنی، بیان برخی ژن ها و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در بذرهای کم بنیه جوفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپ های پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای زیستی بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک جو رقم سهند تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
15دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش سرمایی بر روی ویژگی های جوانه زنی ارقام مختلف سویافصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 171 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمد صدقی

تماس با محمد صدقی


به اشتراک گذاری صفحه محمد صدقی

پشتیبانی