خانم دکتر نگار ولی زاده

Dr. Negar Valizadeh

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474488)

5
4
1
2

عضو هیأت علمی گروه گیاهان دارویی بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو علمی گیاهان دارویی