خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 443
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 344
رتبه علمی در کل کشور: 386
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 29
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

پهنه بندی، مدیریت پهنه ها و طراحی چشم انداز پیرامونی درختان کهنسال ایران (مطالعه موردی: سرو کهنسال منگاباد مهریز- یزد) نوشته محمدهادی رادواکنش های مورفوفیزیولوژیک زرشک بی دانه (Berberis vulgaris L.) به آبیاری با آب شور نوشته محمدهادی رادبررسی توانمندی نرم افزار CMA در متاآنالیز داده های فیزیولوژی زیستی و ورزشی نوشته منصور جبلی با مکاناثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی ام سی پی آ و کلودینافوپ پروپارژیل روی علف های هرز مزارع گندم ایران (مقاله ی انگلیسی) نوشته سید محمد میروکیلیتاثیر کائولین فرآوری شده بر پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae نوشته علی جعفری ندوشناولین گزارش دو گونه از جنس (Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae برای ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته مهدی شمس زادهگسترش توزیع شوری در خاک تحت سیستم آبیاری غرقابی و Tape در فصول مختلف نوشته سید علیرضا اسمعیل زاده حسینیبررسی برهمکنش تنش های خشکی و شوری بر رشد نهال های پسته نوشته علی اسدیان اردکانیمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه ندوشن (استان یزد) نوشته علی میرحسینی و عباس زارع زاده و ناصر باغستانی میبد و مهدی سلطانی گرد فرامرزیبررسی کارایی علف کش های پس و پیش رویشی در مدیریت علف هرز کاتوس(.(Cynanchum acutum L نوشته علی جعفری ندوشنلایسیمترها ابزارهایی موثر و کارامد در تعیین نیاز آبی و آستانه تحمل به خشکی گونه های دارویی نوشته محمدهادی رادتجزیه و تحلیل و طبقه بندی تحمل به شوری در ژرم پلاسم جو (Hordeum vulgare L.) بومی ایران نوشته سید علی طباطباییارزیابی عملکرد دانه و روابط بین صفات لاین های خالص نوترکیب گندم نان (Triticum aestivum L.) حاصل از تلاقیSeriM۸۲/Babax در شرایط تنش خشکی نوشته سیدمحمد تقی طباطباییواکاوی عوامل موثر بر عدم بکارگیری روش آبیاری تحت فشار توسط پسته کاران استان یزد نوشته جلال سالمکاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد نوشته محدرضا وظیفه شناسبرهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد) نوشته بی تا مروج الاحکامیارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد نوشته سید علی طباطباییتحلیل علی عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در جوامع محلی (مورد مطالعه: مراتع قشلاقی ندوشن یزد) نوشته علی بمان میرجلیلی و ناصر باغستانی میبدیبررسی تاثیر سه باکتری Bacillus safensis، Bacillus pumilus و Zhihengliuella halotolerans جداسازی شده از ریزوسفر گیاهان شورپسند بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد نشاسته گندم رقم قدس تحت تنش شوری نوشته محمد هادی رادبررسی تغییرات روابط آبی در گیاه زوفا (.Hyssopus officinalis L) تحت تنش کم آبی و محلول پاشی نوشته سیدعلی طباطبائی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

مرکز تحقیقات منابع طبیعی بعنوان هسته اصلی ایجاد دانشگاه در استان یزد (خلاصه گزارش از تجهیز و راه اندازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمکهای علمی ارایه شده به استان از بدو تاسیس ، حدود یکسال و نیم قبل و تا کنون (1361)گزارش مقدماتی: بررسی امکانات بهره وری بیشتر از گیاهان دارویی، نگرش اقتصادی (1366)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی یزد (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی یزد (1373)گزارش نهایی طرح بررسی مناسبترین ارتفاع برداشت ارزن علوفه ای نوتروفید (1374)گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد میزان پروتیین ارقام و هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای (1374)گزارش نهایی طرح بررسی مناسبرین تاریخ کاشت و فاصله خطوط کاشت در سورگوم علوفه ای (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذرمرکزتحقیقات کشاورزی یزد (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1369‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی یزد (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی یزد (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی یزد (1371)گزارش نهایی طرح بررسی کاربرد روشهای مبارزه بیولوژیک و زراعی علیه کرم گلوگاه انار‭Spectrobates Certoniae‬ (1374)گزارش نهایی طرح جداسازی و شناسایی قارچها و باکتریهای عامل بیماریهای انار در انبار (1376)گزارش پژوهشی ‮‭1375‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1376)چگونه پسته بکاریم؟ ()گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی گونه های غالب شته های انار و شناسایی دشمنان طبیعی آنها در باغات انار استان یزد (1378)آلبوم مددکاران ترویجی (1374)هرباریوم بخشی از علفهای هرز مزارع و باغات ()رعایت نکات ایمنی پس از پایان سمپاشی ()سوسک سرشاخه خوار پسته (1376)تولیدمثل دام ویژه مروجین روستایی (نیروهای معین دام) (1371)جوانان روستایی در استان یزد (1376)مددکاران ترویجی در استان یزد ()موقعیت انار در استان یزد ()اسم من انار است ()مبارزه با آفات خانگی ()گزارش پژوهشی ‮‭1368‬بخش تحقیقات خاک وآب (1369)گزارش نهایی بررسی اثرات ازت ، فسفر و پتاس بر روی عملکرد کمی و کیفی انار ()