Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 663
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,712
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 309
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 20
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی وضعیت آبی و مراحل بحرانی آن در ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI)
فصلنامه آب و خاک1401
2تاثیر پارامترهای هوا بر یکنواختی دما در فضای مخزن خشک کن (گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی)
کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری1400
3انتقال پذیری و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره جو در ارزیابی روابط فیلوژنتیک جنس های تریتیکوم (Triticum) و هوردئوم (Hordeum)
فصلنامه علوم زراعی ایران1395
4ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (Cicer arietinum L.) در کشت زمستانه
فصلنامه علوم زراعی ایران1395
5ارزیابی تنوع ژنتیکی محتوای آهن و روی دانه در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم

فصلنامه علوم زراعی ایران1394
6مکان یابی QTLهای مرتبط با جذب و تجمع بر در بخش هوایی جو در مراحل رویشی و رسیدگی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
فصلنامه علوم زراعی ایران1392
7ارزیابی ارتباط بنیه بذر با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دیم

فصلنامه علوم زراعی ایران1391
8اثر آرایش کاشت بر خصوصیات فنولوژیک و شاخص های رشد گلرنگ در شرایط دیم
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
9مقایسه ارقام مختلف گندم دیم در جذب رطوبت، فسفر و عملکرد
نشریه پژوهش های خاک1387
10تجزیه پایداری برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) با شاخص ها و نمودارهای روش امی
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
11ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور

دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1399
12بررسی اثرات مقادیر مختلف دی کلسیم فسفات بر جذب، کارایی مصرف فسفر و رشد ارقام و ژنوتیپ های گندم دیم
نشریه پژوهش های خاک1390
13مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری
دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی1401
14بررسی روابط بین نژادهای بومی گندم نان از خاستگاه های جغرافیایی سراسر ایران تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1400
15اثرات کاربرد هورمون های گیاهی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی
دوفصلنامه علوم سبزی ها1400
16تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس با استفاده از شاخص های روش امی
فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1400
17ارزیابی تنوع صفات زراعی در نمونه های ژنتیکی بومی نخود تیپ دسی
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
18بررسی تاثیر ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد مورد استفاده در محیط کشت در ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascena)
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
19ارزیابی تنوع ژنتیکی در یک مجموعه از ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای هدفمند ژنی

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
20بررسی تاثیرات متقابل نیتروژن و گوگرد بر انتقال مجدد ماده خشک در کشت دیم کلزا
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
21گروهبندی برخی از ارقام و تودههای بومی گندم نان ایرانی بر اساس تصویربرداری سنبله
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
22شناسایی لاین های متحمل به سرمای عدس در منطقه سردسیر دیم
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
23بررسی تحمل به سرما در لاین های نخود تیپ دسی در کشت پاییزه منطقه سردسیر دیم
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
24بررسی عملکرد، خصوصیات فیزیولوژیکی و کنترل علف هرز در کشت مخلوط نخود و مرزه
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
25بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های امید بخش نخود تحت سناریوهای مختلف خاک ورزی


هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
26ارزیابی فیزیولوژیکی و گزینش خویشاوندان وحشی یکساله نخود تحت تنش سرما

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
27تولید بذر ارقام بقولات علوفه دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلیهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
28ارزیابی واکنش ارقام بقولات علوفه دیم به سطوح مختلف آبیاری تکمیلیهفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
29سرعت و دوره پر شدن دانه ارقام گندم دیم تحت سیستم کشاورزی حفاظتی
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
30ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گندم دیم تحت الگوی کشت مرسوم و حفاظتی

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

ردیفعنوان طرحسال نشر
1گزارش پژوهشی نهایی بررسی مقایسه و تعیین تاریخ کشت و میزان بذر ارقام نخود1375
2گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی ارقام نخود تحمل به سرما1375
3دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه گندم در شرایط دیم1378
4گزارش پژوهشی نهایی طرح تحقیقاتی انتخاب خطی کارمناسب برای کشت گندم دیم1376
5گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia ervibia‬1374
6گزارش پژوهشی نهایی مقایسه کاربرد چند علفکش بر روی علف های هرز عدس دیم1375
7گزارش پژوهشی نهایی بررسی طول کلیوپتیل و ارتباط آن با مقاومت به سرمادرارقام گندم1376
8گزارش پژوهشی نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک جو در شرایط دیم1375
9گزارش پژوهشی نهایی بررسی در خزانه بین المللی برق زدگی نخود ‭( 96 - CIABN - A )‬1375
10گزارش پژوهشی نهایی آزمایش بین المللی بررسی سازگاری ماشک ‭Vicia sativa ‬در شرایط دیم1374
11گزارش پژوهشی نهایی بررسی و شناسایی گونه های مختلف اگروتیس‭(Agrotis spp‬0 ) و تعیین گونه یا گونه های غالب آن در زراعت نخود دیم مناطق مراغه و هشترود1376
12گزارش نهایی طرح بررسی اثر تاریخ و عمق کاشت در میزان آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa kuhn ‬درمناطق دیم1376
13دستورالعمل فنی یادداشت برداری ارقام گندم و جو در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر و گرمسیر و نیمه گرمسیر1374
14نتایج تحقیقات به زراعی گندم و جو سال زراعی ‮‭73 - 74‬1374
15نتایج تحقیقات به نژادی گندم سال زراعی ‮‭73 - 74‬1374
16گزارش شرکت در کارگاه علمی حاصلخیزی خاک‭Soil fatility workshop‬برگزار شده در مرکز تحقیقات ایکاردا - سوریه‮‭19‬ ‭ICARDA - Syria ‬تا ‮‭23‬ نوامبر ‮‭1995‬1374
17گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم درآزمایشات مقایسه عملکرد در مناطق سردسیر1374
18گزارش سالیانه طرح بررسی اثر تاریخ وعمق کشت درکاهش آلودگی گندم پاییزه به بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم با عامل ‭Tilletia controversa khun ‬در مناطق دیم1374
19گزارش نهایی طرح بررسی مقاومت ارقام پیشرفته گندم، نامزد نامگذاری در دیمات کشورنسبت به زنگهاوبیماریهای برگی در مزرعه
20گزارش نهایی طرح بررسی وانتخاب ارقام مقاوم به بیماری ویروسی کوتوله گی زردجو ‭BYDV ‬ازبین ارقام و لاینهای دریافتی از ایکاردا1374
21گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین مناسبترین روش کنترل علفهای هرز نخود1378
22گزارش نهایی طرح ارزیابی بیماریهای برق زدگی و پژمردگی فوزاریومی در مزارع نخود دیم1378
23گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای بین المللی نخود سفید در شرایط دیم ‭95-1-CIYT-sp-95 2-CISN-sp‬1374
24گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی کاربردادوات جهت کنترل مکانیکی علفهای هرز در زراعت نخود دیم1374
25گزارش پژوهشی نهایی بررسی توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم دیم در آزمایشات بین المللی ‭(F2 CIT)‬1374
26گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی در توده های دورگ نسلهای در حال تفکیک عدس در شرایط دیم ‭F6‬1374
27گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد لاینهاو ارقام نخود سفید و سیاه در شرایط دیم1374
28گزارش پژوهشی نهایی طرح مقایسه عملکرد ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم درمناطق سردسیری(آزمایشات داخلی)1374
29گزارش پژوهشی نهایی طرح بررسی عملکردارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد درشرایط دیم در مناطق سردسیر (منطقه ای)1374
30گزارش بازدیدازمراکزوموسسات تحقیقات کشاورزی ترکیه و سیمیت ‮‭25- 18‬‭) CIMMYT/Turkey ‬تیرماه ‮‭1375‬‭= 15,1996-8 july‬1375

کنفرانسهای برگزار شده موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

تاکنون 0 کنفرانس توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکنون با 546 پژوهشگر از 83 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 318 مقاله نویسنده اول
   • 278 مقاله نویسنده دوم
   • 220 مقاله نویسنده سوم
   • 129 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی