آقای دکتر رضا محمدی

Dr. Reza Mohammadi

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408499)

35
27
109
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی