بررسی صفات مرتبط با شکل و کیفیت دانه در لاین های گندم دوروم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEEDTECH05_135

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

آزمایش حاضر به منظور مطالعه محتوای روی و آهن دانه، عملکرد و صفات مرتبط با شکل دانه در ۱۱۸ لاین اینبرد گندم دوروم بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین لاین های مورد بررسی از نظر صفات اندازه گیری شده وجود داشت. لاین ZD-۱۱۶ بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. از نظر محتوای آهن نیز لاین ZD-۰۶۵ بیشترین و لاین ZD-۰۰۵ کمترین مقادیر را دارا بودند. لاین های ZD-۰۳۹ و ZD-۰۰۹ به ترتیب بیشترین و کمترین محتوای روی دانه را در بین لاین-های مورد مطالعه به خود اختصاص دادند. از نظر صفات مرتبط با شکل بذر، لاین های ZD-۰۱۱ و ZD-۱۰۱به ترتیب بیشترین و کمترین طول دانه و لاین های ZD-۰۳۷ و ZD-۱۴۸ به ترتیب بیشترین و کمترین عرض دانه را دارا بودند. در بررسی پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه بیشترین وراثت پذیری عمومی و از میان صفات مورد مطالعه محتوای آهن دانه بیشترین ضریب تغییرات ژنتیکی و فنوتیپی را دارا بود.

نویسندگان

رقیه ناصری

دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

کیانوش چقامیرزا

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

رضا محمدی

دانشیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورز ی دیم- سرارود، کرمانشاه ایران

لیلا زارعی

استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

علی بهشتی آل آقا

دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران