مقالات گندم در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات گندم درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه گندم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 16,590 مقاله در زمینه گندم استخراج شده است.

لیست مقالات گندم در کشاورزی

1. اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم کریم در شرایط آزمایشگاه
2. تاثیر بیوچارهای تولید شده از بقایای گیاهی پنبه و گندم بر غلظت برخی عناصر غذایی پرمصرف آویشن شیرازی در خاک های آهکی
3. بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه های Fusarium graminearum مولد آن
4. اثر ریزگرد نمکی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بر سه گونه زراعی راهبردی آذربایجان
5. مگس های پارازیتوئید سن گندم Eurygaster integriceps و میزان پارازیتیسم آن ها در مزارع غلات منطقه الشتر استان لرستان
6. واکنش لاین های پیشرفته و امید بخش گندم نسبت به عامل بلایت فوزاریومی سنبله Fusariumm graminearum در شرایط مزرعه
7. تاثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های حاوی سطوح مختلف گندم
8. تاثیر کاربرد قارچ مایکوریزا و نانواکسید مس بر برخی صفات فیزیولوژیکی گندم نان در شرایط کم آبی
9. مطالعه تغییرات زیست توده تر و خشک توده های Aegilops tauschii ایرانی تحت تنش شوری
10. شناسایی منابع مقاومت نسبت به نژادهای TTKSK و TTKTK قارچ Puccinia graminis f. sp. tritici در برخی از ارقام بومی گندم
11. ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه در گندم رقم مهرگان در منطقه جنوب کرمان
12. تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی محدود کننده عملکرد دانه ارقام رایج گندم در منطقه جنوب استان کرمان
13. برآورد محتوی رنگدانه های برگ گندم زمستانه (Triticum aestivum L.) با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸
14. تنوع ژنتیکی برخی استرین های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن ها بر آنزیم های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان
15. اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات تبخیر-تعرق در طی دوره رشد گیاهان مزارع آبی و دیم با استفاده از مدل های AOGCM
16. بررسی اثر شیب و ویژگی های خاک در رطوبت خاک در برخی کشتزارهای دیم شمال غرب ایران
17. مطالعه مورفولوژیکی و مولکولی عامل بیماری لکه برگی و خال سیاه گندم Dilophospora alopecuri در استان گلستان
18. اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز
19. بررسی تاثیر صمغ آلژینات و عصاره برگ گردو بر ویژگیهای مکانیکی، خواص فیزیکی و ضدمیکروبی فیلم ایزوله پروتئین گندم
20. تاثیر پرلیت بر کارآیی مصرف آب آبیاری و برخی مولفه های رشد در گندم رقم زرین
21. بررسی بیماری زایی قارچ عامل پیچیدگی سنبله Dilophospora alopecuri در تعامل با نماتود گال دانه گندم Anguina tritici
22. وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس*
23. رابطه بین شکل های شیمیایی کادمیوم خاک و غلظت آن در دانه گندم در برخی از خاک های استان خوزستان
24. بررسی روش های مختلف مدیریت علف های هرز کاهو (Lactuca sativa L.)
25. مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم
26. واکنش عملکرد و برخی صفات زراعی ارقام و لاین های امید بخش گندم نان به تنش خشکی پس از گلدهی در مزارع استان خراسان رضوی
27. ارزیابی روابط ژنتیکی گونه های آژیلوپس با استفاده نشانگرهای چندشکلی نواحی هدفمند (TRAP)
28. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور
29. اثر آب آبیاری بر بهره‎ وری آب و عملکرد گندم تحت آبیاری قطره‎ ای سطحی و زیرسطحی
30. استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی
31. جداسازی و شناسایی جدایه های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن ها علیه جدایه های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل
32. مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان C-۹۴-۵ و C-۹۴-۹ با ارقام شاهد در شرایط زارعین
33. بررسی ترکیبات ضایعات تقطیری گندم و اثر سطوح مختلف آن بر عملکرد و ریخت شناسی ژژنوم در جوجه های گوشتی در دوره های آغازین و رشد
34. بررسی روند بلندمدت عملکرد واقعی و عملکرد قابل حصول در استان های اصلی تولیدکننده گندم کشور
35. شناسایی ژن های کلیدی پاسخ دهنده به تنش خشکی در واکاوی هم بیانی دادههای ترنسکریپتوم گندم
36. ارزیابی تنوع ژنتیکی در یک مجموعه از ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای هدفمند ژنی
37. برآورد وراثت پذیری برخی صفات زراعی و همبستگی ژنتیکی آن ها با عملکرد دانه ارقام جدید گندم نان
38. تعیین الگوی باندی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (HMW-Gs) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA در ژنوتیپهای بومی گندم نان
39. شناسایی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-Gs) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر DNA در ژنوتیپ های بومی گندم نان
40. اثر اسیدهای آمینه و هیومیک اسید بر عناصر غذایی در دانه گندم در شرایط کم آبیاری
41. تاثیر تنش شوری بر صفات تاثیرگذار بر عملکرد لاین های ترکیبی تریتی پایرم ((AABBE(b)E(b) در محیط کشت هیدروپونیک
42. مقایسه عملکرد دو لاین امیدبخش گندم دوروم با رقم شاهد دنا در شرایط کشاورزان خراسان رضوی
43. تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور
44. بررسی اثر استفاده از آنزیم های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایه گندم، و جو
45. اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه های گوشتی
46. مطالعه صفات مختلف مورفولوژیک ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش و نرمال رطوبتی
47. شناسایی جمعیت های ایرانی Gaeumannomyces graminis var. tritici با استفاده از مطالعات ریخت شناسی، مولکولی و بیماری زایی
48. تعیین ویژگی های فتوتیپی و ژنوتیپی باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم در جنوب استان کرمان
49. بررسی روابط بین شاخص های رشد و عملکرد در لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط فاریاب و دیم
50. تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل
51. ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به تاریخ کاشت به موقع و دیرهنگام..
52. اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان(Triticumaestivum L.)
53. تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد گندم رقم آذر ۲ در شرایط دیم
54. تحلیل الگوی فضایی _ زمانی عملکرد غلات در ایران
55. بررسی اثر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر برخی ویژگی های خاک و عناصر غذایی در گیاه گندم
56. بررسی آثار سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر آب مجازی ( مطالعه موردی گندم در استان یزد)
57. تاثیر امواج فراصوت و پرایمینگ قندی در جوانه زنی و محتوای فنول و روتین کل جوانه های سیاه گندم (Fagopyrum esculentum)
58. بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم و غلظت روی درگندم تولیدی کشور ایران
59. مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن ها با استفاده از روش های آماری یک و چندمتغیره
60. اثرات تقسیط و محلول پاشی کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم دوروم
61. مقایسه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم با استفاده از برخی صفات فیزیولویک، مورفولوژیک و فنولوژیک
62. ارزیابی بیان ژنها TaMYB۷۳ و TaNAC۶۷ در واکنش به تنش خشکی در گندم تحت شرایط مزرعه
63. ارزیابی میزان عملکرد دانه و شاخصهای رشد در ارقام گندم تحت تیمار تنش خشکی در شرایط مزرعه
64. بیوفرآیند و کاربرد سبوس حاصل از آسیاب گندم به عنوان افزودنی بهبود دهنده و اصلاح کننده خواص رئولوژیکی
65. بررسی اثر افزودنی باکتریایی و کاه گندم بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ سیب زمینی
66. بیماری سلیاک چالشی در صنعت غذا
67. ارزیابی نشانگر های ریزماهواره مرتبط با محتوای آهن دانه و برخی صفات زراعی در ژنوتیپ های گندم دوروم (Triticum turgidum ssp. Durum)
68. اثرات هورمون های گیاهی بر برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم گندم دیم در مرحله ی بوتینگ
69. مطالعه ی الگوی بیان ژن NAC۶۹-۱ تحت تنش خشکی در سه رقم گندم نان (.Triticum aestivum L)
70. بررسی پروفایل بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در ارقام حساس و مقاوم گیاه گندم آلوده شده با بیمارگر قارچی Zymoseotpria tritici
71. اثر نیتروژن و سیتوکینین بر کارایی زراعی نیتروژن گندم رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل اهواز
72. گروه بندی لاین های ایزوژن گندم نان (.Triticum aestivum L) در شرایط نرمال رطوبتی با استفاده از تجزیه خوشه ای
73. ارزیابی نوسانات دما و بارش آینده دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم
74. تاثیر امواج فراصوت همراه با پرایمینگ اسمزی منابع قندی مختلف در خواص مورفولوژی و انباشت ویتامین ث و آنزیم های آنتی اکسیدانی جوانه های سیاه گندم (Fagopyrum esculentum)
75. برهمکنش حجم آب مصرفی و شوری آب آبیاری بر عملکرد گندم در مناطق خشک (مطالعه موردی: یزد)
76. مطالعه و بررسی آلودگی فلزات سنگین در اطراف نیروگاه سیکل ترکیبی قم
77. تاثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم (مطالعه موردی: ماهدشت، استان البرز)
78. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های امید بخش جو نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps Put.، در شهرستان نیشابور
79. بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم
80. مروری بر اثر ضد میکروبی تیمار پلاسمای سرد و اثرات جانبی آن بر ویژگی های تکنولوژیکی آرد گندم
81. ارتباط مستقیم مصرف آرد کینوا و کاهش قند نان
82. اثر روشهای مختلف شکستن خواب بذر بر شش گونه علف هرز مهم مزراع گندم منطقه سیستان
83. مطالعه تغییرات سبزینگی و خصوصیات برگ در Aegilops tauschii های ایرانی تحت تنش خشکی
84. مقایسه عملکرد و محتوای آهن دانه در برخی ژنوتیپ ها ی گندم دوروم (Triticum turgidum ssp. Durum)
85. مقایسه عملکرد لاین های جدید گندم نان S-۹۳-۲ و S-۹۳-۱۵ با رقم شاهد چمران ۲ در شرایط مزرعه زارعین شهرستان ارزوییه استان کرمان
86. اثر سامانه های مرسوم و خاک ورزی حفاظتی تحت سطوح تنش آبی بر عملکرد دانه گندم
87. ارزیابی سه رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) بر اساس صفات مورفولوژیک تحت شرایط تنش خشکی
88. نقش هیدروژنپراکسید در تعامل سازگار و ناسازگار گیاه گندم حاوی ژن Stb۶ با بیمارگر قارچی Zymoseotpria tritici
89. ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های رایج گندم در ایران با استفاده از نشانگرهای SCoT
90. ارزیابی ساختار و تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ های رایج گندم در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی ITAP
91. بررسی تحمل ۲۱ رقم و ژنوتیپ گندم نان نسبت به تنش غرقابی در مرحله گلدهی در شرایط آب و هوایی استان خوزستان
92. مطالعه صفات مختلف فیزیولوژیک در ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) درشرایط نرمال و تنش خشکی
93. ارزیابی تناسب اراضی استان فارس برای کشت گندم دیم براساس عوامل اقلیمی، فیزیوگرافی و مدل تلفیقی TOPSIS-AHP در محیط GIS
94. تاثیر شرایط تنش آبی بر عملکرد، شاخص برداشت و عقیمی خوشه در ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum .L) در شرایط گلخانه ای
95. رهیافت نوآورانه بیوفرآوری در توسعه و کاربرد سبوس حاصل از آسیاب گندم به عنوان منبع جدید در تولید مواد بیوشیمیایی
96. مهمترین آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز قرنطینه ای تهدید کننده غلات کشور
97. اولین گزارش از بیماری زائی زنگ ساقه گندم (Puccinia graminis f. sp. tritici) بر روی ژن Sr۲۵ در اردبیل٬ شمالغرب ایران
98. بررسی برخی صفات بیوشیمایی لاین های نسل ششم گندم نان تحت تنش شوری با استفاده از روش بای پلات
99. بررسی شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده آل (SIIG) به منظور گزینش لاین های نسل پنجم گندم در شرایط تنش شوری
100. اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین