آقای دکتر علی ملیحی پور

Dr. Ali Malihipour

دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482351)

2
22
62
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی