آقای دکتر حسین جعفری

Dr. Hossein Jafary

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378178)

17
48
65
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی