آقای پروفسور علی اصغری

Prof. Ali Asghari

دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493355)

168
85

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی