آقای دکتر قدیر نوری قنبلانی

Dr. Gadir Nouri Ghanbalani

استاد گروه گیاه پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400437)

36
50
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی