ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای رئوف سید شریفی

Raouf Seyedsharifi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176249)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی رئوف سید شریفی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات رئوف سید شریفی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا در تراکم های مختلف بوتهاولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در ارقام ذرت متاثر از سطوح مختلف کود نیتروژناولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام جو در تاریخ های مختلف کاشتدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات اندازه و رنگ بذور عدس طی جوانه زنی تحت تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل الیس و پاتیافیلهو در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگرداندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرتدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
8دریافت فایل PDF مقالهرشد و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف کود نیتروژندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر سدیم و پتاسیم بذور عدس تحت تاثیر سطوح مختلف و مدت زمان اعمال تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوپرایمینگ بذر با PGPR بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جودومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
11دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل الیس و پاتیا فیلهو در براورد سرعت و دوره موثر پرشدن دانه ارقام ذرتدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای متأثر از سطوح مختلف کود نیتروژناولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کارایی مصرف کود ارقام کلزا در سطوح مختلف کود گوگرداولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی با نیتروژن همراه با تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جواولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد گیاهی و محلول پاشی با نیتروژن بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک جواولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلفیق محلول پاشی با نیتروژن و باکتری های PGPR بر عملکرد بیولوژیک و صفات مرفولوژیک در جواولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تلقیح بذر با باکتریهای PGPRبر کارایی مصرفکود در جو در سطوح مختلف محلول پاشی با نیتروژندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن بر شاخص های رشد و کارایی مصرف کود در جودومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک در ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
20دریافت فایل PDF مقالهاثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم لوبیا چیتینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر علف کش پایردیت بر روی علف های هرز نخودنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف سلمه تره (Chenopodium album L.) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه چغندر قنددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی و رابطه آن با عملکرد دانه ارقام گندم نان در دو شرایط دیم و آبیاری در منطقه اردبیلدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد دانه ارقام جو متاثر از تراکم های مختلف بوتهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف کود نیتروژن برکارایی مصرف کود و بیوماس تولیدی ارقام ذرت در اردبیلدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل گوگرد و پیش تیمار بذر در پایداری غشای سلولی سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام مختلف گندمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم گیاهی بر عملکرد و برخی از شاخص های رشد در ارقام گندم دیمدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در نخود (Cicer arietinum L.) رقم کاکادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته، رایزوبیوم و عناصر کم نیاز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخوددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روند رشد در ارقام نخوددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه بر سرعت و دوره پرشدن دانه در تریتیکالههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکالههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
35دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت برگ آفتابگردانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر روند انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر تجمع ماده خشک ارقام آفتابگردانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
38دریافت فایل PDF مقالهاثر عوامل مادری (اندازه بذر و تغذیه) بر جوانه زنی بذر کدوی دارویی (Cucurbitapepo L )اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار1391
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ بذر با باکتری های افزاینده رشد PGPR و مقادیر نیتروژن بر سرعت پر شدن دانه و بهینه سازی مصرف کود در جودومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شوری خاکسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شوری خاک و سایکوسل بر عملکرد و مقادیر سدیم و پتاسیم اندام هوایی و ریشه گندمسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانواکسید روی بر عملکرد و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط کمبود ابسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1394
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر نیتروزن و کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و کارایی مصرف کود در برنجسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
44دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مقادیر نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر محتوای کلروفیل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II گندماولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار بذر با باکتری های ریزوبیومی و محرک رشدی (PGPR) بر عملکرد سویاسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد مطالب دوره پر شدن دانه گندم تحت شرایط شوری خاککنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری1394
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین روی درصد و سرعت جوانه زنی لوبیادومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کود های زیستی روی برخی از اجزائ عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کودهای زیستی روی برخی از صفات مورفولوژی گیاه گندم تحت شرایط محدودیت آبیدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین تحت تنش شوری روی برخی از صفات مورفولوژیکی لوبیادومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پرایمینگ و فرسودگی بذر بر ویژگی های جوانه زنی و بیوشیمیایی و مطالعه بیان ژن های آنزیم های آنتی اکسیدانت به روش RT-PCR در لوبیا Phaseolus Vulgaris (L.)پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1396

مقالات رئوف سید شریفی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردانفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوشش دار کردن بذر با مکمل های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقندفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میکوریزا و محلول پاشی با نانواکسید آهن و روی بر عملکرد، درصد روغن و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط محدودیت آبیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فراسنجه های فیزیولوژیکی کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپی براسینولید و نانواکسید روی تحت تنش شوریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کاربرد کود نیتروژن و تلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد، سرعت و دوره پر شدن دانه ذرت رقم سینگل کراس 500فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
6دریافت فایل PDF مقالهرابطه شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر ارقام تجاری سویا با ظهور گیاهچه در مزرعهفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1393
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مایه تلقیح ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و سودوموناس و محلول پاشی کود نیتروژنه بر کارایی مصرف کود و رشد تریتیکالهفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و کارایی مصرف کود ذرت دانه ای (Zea mays L.) برای تاریخ های مختلف کاشت در اردبیلمجله تولید گیاهان زراعی1395
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر پرایمینگ و پیش سرما دهی بر بهبود جوانه زنی بذر، بنیه و ظهور گیاه چه برخی جمعیت های گونه Tripleurospermum sevanenseفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانو اکسید روی و شوری خاک بر میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه، سرعت ظهور برگ و برخی شاخص های رشدی جو (Hordeum vulgaris L.)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، محتوای کلروفیل و مولفه های پر شدن دانه گندم در شرایط شوری خاک، کاربرد یونیکونازول و کودهای زیستیفصلنامه به زراعی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 133 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رئوف سید شریفی

تماس با رئوف سید شریفی


به اشتراک گذاری صفحه رئوف سید شریفی

پشتیبانی