مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار

Journal of Agricultural Science and Sustainable Production

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، بعد از تخصصی شدن مجلات، به عنوان یکی از ادامه دهندگان و شاید اصلی­ترین وارث "نشریه دانش کشاورزی" مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می­باشد که از سال ۱۳۶۸ با کسب مجوز مجدد (به شماره ۹۱۸/۲۵) انتشار می­یافت و از سال ۱۳۸۸ با نام جدید منتشر شده و صرفا مقالات تخصصی مرتبط با زمینه "کشاورزی پایدار" را دریافت و بعد از داوری به چاپ می­رساند. لذا، با عنایت به تاکید کمسیون محترم نشریات کشور مبنی بر تخصصی ­تر شدن نشریه، خواهشمند است از ارسال مقاله­ هایی که ارتباط مستقیمی با کشاورزی پایدار ندارند، خودداری شود.

واژه کشاورزی پایدار مدت زمانی است که در تحقیقات، آموزش و مدیریت مرتبط با کشاورزی نوین و براساس نیازهای امروزی ملحوظ میگردد. تعاریف متعددی در مورد آن ارائه شده است. در این تعاریف، عناصری به طور مستمر و معمول مدنظر قرار می گیرند که از بین آنها می توان به حفظ بهره وری، تضمین بهره دهی و حفاظت منابع طبیعی، کسب حمایت و پشتیبانی اجتماعی، تامین سلامت محیط زیست، رقابت پذیری تجاری و سوددهی اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی اشاره نمود.

این مجله علمی – پژوهشی با بررسی و انتشارا مقالات مرتبط با موضوع، سعی در توسعه دانش کشاورزی پایدار و بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و پایداری استفاده از منابع و نهاده­ها دارد تا در نهای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه را ممکن سازد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات